AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Εκτελεστικός/ή Γραμματέας

ΠΑΣΥΚΑΦ: Ζητείται Εκτελεστικός/ή Γραμματέας – Λευκωσία

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέο προσωπικό για άμεση πρόσληψη!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού/ής Γραμματέα/ας για πλήρη απασχόληση, στα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου μας στη Λευκωσία. O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α μέσω των καθηκόντων του/της θα υποστηρίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Διοίκησης Γραφείου
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εφαρμογών Microsoft Office
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία και εχεμύθεια

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Υποστηρίζει τον Εκτελεστικό Διευθυντή στην εκτέλεση των εργασιών του εντός και εκτός γραφείου
 • Διατηρεί το πρόγραμμα του Εκτελεστικού Διευθυντή και έχει την ευθύνη για τον σωστό προγραμματισμό των συναντήσεών του και των επαγγελματικών ταξιδιών του
 • Αναλαμβάνει την τήρηση και τη σωστή διαχείριση του αρχείου του Εκτελεστικού Διευθυντή και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΣΥΚΑΦ
 • Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση εγγράφων
 • Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και του ταχυδρομείου και προετοιμασία επιστολών και άλλων εγγράφων που αφορούν τον Εκτελεστικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Εξυπηρέτηση και καθοδήγηση των επισκεπτών του Εκτελεστικού Διευθυντή, ετοιμασία χώρων για συναντήσεις και συνεδρίες
 • Χειρισμός τηλεφωνικών κλήσεων που αφορούν τον Εκτελεστικό Διευθυντή, καταγραφή τηλεφωνημάτων και μεταφορά μηνυμάτων βάσει προτεραιοτήτων.
 • Υποστηρίζει στην τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων συσκέψεων και βοηθά τον Εκτελεστικό Διευθυντή στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org με τίτλο: “Εκτελεστικός/ή Γραμματέας – anergosjobs.com”.
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Μόνο όσοι/όσες πληρούν τα προσόντα για τη θέση θα κληθούν για συνέντευξη.
O ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.]