AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου

E.Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Προϊστάμενος/η Λογιστηρίου – Λευκωσία

Η εταιρεία E.Neophytou Trading Co Ltd, η μεγαλύτερη εταιρεία ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων στην Κύπρο, ζητά Προϊστάμενο/η Λογιστηρίου για τα γραφεία της στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου στη Λευκωσία.

Θα συνεργαστείτε στενά με μια ομάδα λογιστών για την διαχείριση των οικονομικών λειτουργιών της Εταιρείας, με την καθοδήγηση του CFO. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να κατέχει άριστες αναλυτικές δεξιότητες, λογιστικές γνώσεις και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να είναι σε θέση να διαχειριστεί ομάδα με απώτερο στόχο να διασφαλίσει ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι έγκαιρα προετοιμασμένα και έγκυρα.

Καθήκοντα

 • Επιβλέπει ή και υποστηρίζει τις καθημερινές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των πληρωτέων/εισπρακτέων λογαριασμών, του γενικού καθολικού, κοστολογήσεων, ελέγχων ταμείων, εγγραφών διακινήσεων αποθεμάτων.
 • Επιβλέπει ή και υποστηρίζει συμφιλιώσεις λογαριασμών πελατών/προμηθευτών, τραπεζικών λογαριασμών
 • Διαχειρίζεται το κλείσιμο του μήνα και του έτους και επιβλέπει και υποστηρίζει την προετοιμασία για τον ετήσιο έλεγχο
 • Παρακολουθεί την καθημερινή απόδοση των λειτουργών λογιστηρίου και διασφαλίζει την επίτευξη των προθεσμιών που έχουν τεθεί
 • Καθιερώνει ή διασφαλίζει λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της Εταιρείας
 • Διασφαλίζει την συμμόρφωση με την νομοθεσία καθώς και την υποβολή όλων των απαραίτητων εντύπων/δηλώσεων προς την Κυβέρνηση
 • Οργανώνει όλα τα οικονομικά δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες με την διατήρηση έγκαιρων και έγκυρων ενημερωμένων αρχείων
 • Διενεργεί τις καθημερινές πληρωμές στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσω τραπεζικών μεταφορών με βάση των οδηγιών από τον προϊστάμενο
 • Διατηρεί συνεχή πληροφόρηση που να διευκολύνει την διαχείριση των χρηματοοικονομικών ροών της Εταιρείας
 • Επιβλέπει την διαδικασία καταμετρήσεων εκ μέρους του λογιστηρίου και προβαίνει σε έκτακτους ελέγχους όταν αυτό κριθεί απαραίτητο
 • Συμμετέχει σε διάφορα ad hoc έργα που τις/του ανατίθενται από τον προϊστάμενο τις/του
 • Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν από προϊσταμένους

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες

 • Άριστες γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιδίως MS Excel
 • Άριστη γνώση λογιστικής και λογιστικών αρχών, νόμων και κανονισμών
 • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες αναλυτικές δεξιότητες για την διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια και ακρίβεια
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Ικανότητα ιεράρχησης εργασίας
 • Δυναμικότητα και μεθοδικότητα
 • Πτυχίο Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής
 • Λογιστική Πιστοποίηση (ACCA, ACA) θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε λογιστήριο εταιρείας FMCG θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως επόπτης Λογιστηρίου θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση περιβάλλοντος λογισμικού SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Γνώση χρήσης Microsoft Power BI θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 7 Μαίου 2023.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA