AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας: Θέση εργασίας

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:

Ενός (1) “Λειτουργού Επικοινωνίας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην υλοποίηση των έργων Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ ΣΤΕΚΙ» και Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης «ΚΕΕΑΕΔ».

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται για την πιο πάνω θέση, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, τηλ. 22797194 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 15:00.

Τα έργα Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA