AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Εργασίας (4 ώρες, €600 το μήνα)

Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας: Ζητείται Εκτελεστική/ός Γραμματέας – Λευκωσία

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης Λευκωσίας δέχεται βιογραφικό σημείωμα για την πιο κάτω θέση:

Θέση Εκτελεστικής/ού Γραμματέα

Καθήκοντα:
• Διεκπεραίωση οποιασδήποτε γραφειακής εργασίας, αλληλογραφίας, επιστολών, αρχειοθέτησης κτλ.
• Παρουσία σε συναντήσεις/συνεδριάσεις της Ομοσπονδίας για λήψη και τήρηση πρακτικών.
• Οργάνωση των συνεδριάσεων, έγκαιρη ενημέρωση των Μελών και ετοιμασία των πρακτικών των συνεδριάσεων σε συνεργασία με τον/τη Γραμματέα της Ομοσπονδίας.
• Επικοινωνία, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς τους Συνδέσμους Γονέων σχετικά με τις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και της Συνομοσπονδίας.
• Διεκπεραίωση εισπράξεων και πληρωμών, για λογαριασμό της Ομοσπονδίας και τήρηση οικονομικών καταστάσεων σε συνεννόηση με Ταμία και Πρόεδρο της Ομοσπονδίας.
• Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών της Ομοσπονδίας (τράπεζες, ταχυδρομείο ή άλλες γραφειακές ανάγκες).
• Παρακολούθηση/αναβάθμιση της ιστοσελίδας / Facebook της Ομοσπονδίας.
• Τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων, λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου, τήρηση ημερολογίου εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
• Τήρηση Μητρώου Αδειών, Περιουσιακών Στοιχείων.
• Οποιαδήποτε άλλη ειδική, γραφειακή ή σχετική με τα πιο πάνω εργασία του/της ανατεθεί από την Ομοσπονδία.

Ώρες/Μέρες εργασίας:
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8:30-12:30 (σύνολο ωρών 4 ώρες καθημερινά)

Προϋποθέσεις:
• Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άτομο που είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.
• Ηλικία άνω των 18 ετών.
• Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, όπου ισχύει.
• Λευκό Ποινικό Μητρώο.

Απαιτούμενα Προσόντα/Γνώσεις /Ικανότητες:
• Απολυτήριο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Δημοκρατίας εξατάξιας/επτατάξιας Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, με κατώτατο γενικό βαθμό 16/20 ή 80/100 ή κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης.
• Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint) και λειτουργία της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας/λογαριασμού στο Facebook.
• Άδεια Οδηγού.
• Γνώσεις/ικανότητες απαραίτητες για τη θέση περιλαμβανομένων Οργανωτικών και Επικοινωνιακών ικανοτήτων, Συνεργασία, Ικανότητας χειρισμού δύσκολων περιπτώσεων, Ομαδικότητα, Προφορική Επικοινωνία, Πρωτοβουλία, Εχεμύθεια κ.ά.
• Τουλάχιστον 1 χρόνο προηγούμενης πείρας στην παροχή γραμματειακής υποστήριξης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απολαβές:
Μηνιαίες απολαβές: €600 (ακαθάριστες απολαβές), θα αποκόπτεται το εκάστοτε απαιτούμενο ποσόν για Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Ωφελήματα:
• 13ος Μισθός
• Κάλυψη Οδοιπορικών εξόδων
• Κάλυψη υπερωριών
• Ετήσια Άδεια

Διαδικασία Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osgml.com με τίτλο: “anergosjobs.com” μέχρι την Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 .
Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται βάσει των προνοιών της κείμενης νομοθεσίας.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα καλεστούν σε προσωπική συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή ότι άλλο ζητηθεί για τις ανάγκες της πρόσληψης.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA