AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ: Θέση Εργασίας (μισθός €25.000 ετησίως)

δικΔιαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Διοικητικός Λειτουργός Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ιδρύθηκε από τους Δήμους Λευκωσίας,Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου με σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (ΣΟΧΑ). Η ΣΟΧΑ συμπεριλαμβάνει αναπτυξιακά έργα και δράσεις που υποβλήθηκαν από τους 6 ανωτέρω Δήμους με επικεφαλής – συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών επιδιώκοντας την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών της Λευκωσίας.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΔΑΕΛ Λτδ βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά. που στόχο έχουν την υλοποίηση έργων δημοσίου οφέλους.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα 

 • Παρακολούθηση έργων, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο Τεχνικών Δελτίων Έργων, Δελτίων Παρακολούθησης, Νομικών Δεσμεύσεων και Δελτίων Δαπανών, για σκοπούς ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης περιόδου 2021-2027 από τους Δικαιούχους των Έργων και του πληροφοριακού συστήματος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας ανάκτησης δαπανών ώστε η χρηματοδότηση των έργων να καταβάλλεται απρόσκοπτα.
 • Τήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση του αρχείου που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Συνεργασία με λειτουργούς των Δήμων, Κυβερνητικών Τμημάτων και τους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που εργάζονται για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
 • Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών, εκθέσεων, επιστολών και υπομνημάτων.
 • Χειρισμός αλληλογραφίας που αφορούν τα πιο πάνω έργα και ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας του Δήμου και των λειτουργών των Δικαιούχων Έργων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διεκπεραίωση της όλης εργασίας, ο Ανάδοχος αναμένεται να έχει στενή συνεργασία και να είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους λειτουργούς των Δήμων που θα είναι Δικαιούχοι Έργων, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΕΕ για τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής.
 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», ως προς το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τις προτεραιότητες των σχετικών παρεμβάσεων.
 • Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της περιόδου 2021-2027 και την εξειδίκευσή του μέσω των κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχων κλπ.
 • Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου καθώς και το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου του.
 • Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Έλεγχο της συμβατότητας με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν

(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο) στις Οικονομικές Σπουδές, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Μαθηματικά, Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικών (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί)

ή / και μέλος των πιο κάτω σωμάτων:

 • Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
 • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
 • Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)
 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Διετής εμπειρία κατά τα τελευταία 8 έτη στη διοικητική υποστήριξη έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή/και λογιστική παρακολούθηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ ή/και λογιστικό έλεγχο ή/και επαλήθευση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 1. Για όλα τα προσόντα θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά τεκμήρια επιπρόσθετα της αίτησης.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €25.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων  Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

 

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Μάιος – Ιούνιος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA