AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης (μισθός €16.000 ετησίως)

Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ: Ζητείται Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης – Λευκωσία

Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ιδρύθηκε από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου με σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (ΣΟΧΑ). Η ΣΟΧΑ συμπεριλαμβάνει αναπτυξιακά έργα και δράσεις που υποβλήθηκαν από τους 6 ανωτέρω Δήμους με επικεφαλής – συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών επιδιώκοντας την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών της Λευκωσίας.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΔΑΕΛ Λτδ βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά. που στόχο έχουν την υλοποίηση έργων δημοσίου οφέλους.

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργός Γραμματειακής Υποστήριξης με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου, την τήρηση μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
 • Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού (γραφικής ύλης, επίπλων, φωτοτυπικών κτλ.)
 • Διεκπεραιώνει τηλεφωνικές επικοινωνίες με συνεργάτες, τηρώντας σε σχετικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο τις προκαθορισμένες ή/και έκτακτες συναντήσεις που διευθετούνται.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και βοηθά στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 • Βοηθά στη τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης και 15ετή επαγγελματική πείρα στην οργάνωση / διεύθυνση γραφείου.

ή

 1. Αναγνωρισμένο πτυχίο ή πιστοποιητικό ή δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών, Διοίκησης Γραφείου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και διετή επαγγελματική πείρα σε συναφή καθήκοντα.
 2. Στην περίπτωση κατοχής του (2), επαγγελματική πείρα σε συναφή καθήκοντα άνω των 5 ετών θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.
 3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Σημειώσεις:

Η διαπίστωση γνώσης της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, ως αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα, θα γίνει με βάση τα τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος, ως αυτά αναφέρονται στον αναθεωρημένο κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

 1. Για όλα τα προσόντα θα πρέπει να προσκομίζονται αποδεικτικά τεκμήρια επιπρόσθετα της αίτησης.

 ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €16.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Λειτουργού διοικητικής υποστήριξης και επικοινωνίας  ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00 μεσημέρι.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Μάιος – Ιούνιος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA