AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΗΚ: Νέα Θέση Εργασίας

ΑΗΚ: Νέα Θέση Εργασίας – Λευκωσία

A/1-2023
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/1-2023
17/04/2023 12:00 Μεσημέρι
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Ασφάλειας (συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Ασφάλειας Α’), Κλίμακα Ν3Α (Α8-2:€22.527-€37.661 – Α10:€34.284-€47.396 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).