AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου: Ζητείται Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός – Λεμεσός

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μοναγρουλλίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 49(1) των περί Κοινοτήτων Νόμων, γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι σύμφωνα με τις συνδυασμένες μισθολογικές κλίμακες Α2-Α5-Α7(ϋ).

 

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού)

 

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2 : €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544.
Α5 : €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907.
Α7(Η): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232.

(Οι πιο πάνω κλίμακες είναι συνδυασμένες)

 

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

2.1    Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.

2.2   Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης, καθώς και άλλων αναγκαίων μητρώων.

2.3   Δακτυλογραφεί ή/και στενογράφε! στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια.

2.4    Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή αιτήσεων, όπου τούτο χρειάζεται.

2.5   Βοηθά στην εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου νομοθεσίας και κανονισμών.

2.6   Διεξάγει επιθεωρήσεις και επιτόπιες έρευνες όπου και όταν χρειάζεται.

2.7   Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.

2.8   Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας/ου γραμματέως ή/και εκτελεί καθήκοντα τηλεφωνητή/τριας, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

2.9   Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου.

2.10  Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακά εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

2.11  Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημειώσεις:

1. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται απ’ αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων, ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

2. Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός ωραρίου, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2020, Νόμου του 2019, κατά τα δύο πρώτα έτη της

υπηρεσίας ή απασχόλησής του/της, ο ετήσιος μισθός του/της θα ανέρχεται σε €13.598 σύμφωνα με τη μισθολογική κλίμακα της θέσης στην οποία διορίζεται. Με τη συμπλήρωση των 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στους υπό αναφορά βασικούς μισθούς των μειωμένων κλιμάκων εισδοχής, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας της θέσης όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας ή σε Σημείωση στον Παρόντα Νόμο. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, συμφώνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

 

3. Απαιτούμενα προσόντα:

3.1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

3.4 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιτύχει: Στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή και προφορική εξέταση σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

2. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον Νόμο και τους Κανονισμούς που διέπουν τις αρμοδιότητες και λειτουργία των Κοινοτικών Συμβουλίων μέσα σε 2 χρόνια ή 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.

3. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 2.

4. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

 

4.  Προϋποθέσεις Διορισμού:

4.1   Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2   Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

4.3   Να μην έχει συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας του.

4.4   Να κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας.

4.5   Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

4.6   Να μην έχει απολυθεί ή να τερματιστεί στο παρελθόν η υπηρεσία του/της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δημοκρατίας ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.

 

5.  Υποβολή Αιτήσεων:

5.1  Οι Αιτήσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοναγρουλλίου, στην οδό Ελευθερίας 34, στο Μοναγρούλλι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλ. 25632060.

5.2  Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 (Απαιτούμενα προσόντα) πιο πάνω, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία/πείρα. Τα ακαδημαϊκά ή άλλα προσόνα ή/και η πείρα που δηλώνονται στις αιτήσεις, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο αν τεκμηριώνονται με κατάλληλα πιστοποιητικά (αντίγραφα) τα οποία επισυνάπτονται στην αίτηση.

5.3   Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβολίου Μοναγρουλλίου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 29/3/2023 και ώρα 12:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA