AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 10 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας: 10 Θέσεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου – Λευκωσία

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα (10) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Λειτουργού Επιδομάτων Πρόνοιας (Κλ. Α2), στο πλαίσιο υλοποίησης έργου τακτής προθεσμίας για την περίοδο 2021-2027. Οι ανάγκες αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Οργάνωση Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας – απλοποίηση και καταγραφή διαδικασιών και ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα επιδομάτων», για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

 

1.  Απαιτούμενα Προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

2.  Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μοριοδότηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες
1 Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 16 16- 20

(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από τον βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του Απολυτηρίου είναι 17 και 3/12, θα δοθούν 17,25 μόρια.)

2 Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών. Higher 2
Intermediate 1
3 Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης. 1
4 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. Άριστα: 4

Λίαν Καλώς: 3

Καλώς: 2

5 Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου master. 2
6 Διδακτορικός τίτλος (Phd). 3

 

3. Σημειώσεις:

3.1 Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο άνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:

Α. Ημερομηνία γέννησης. Προτεραιότητα στον μεγαλύτερο σε ηλικία αιτητή.

3.2   Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.

3.3   Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται ανάλογα, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3.4   Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως Πανεπιστημιακού επιπέδου, μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα:

  • Εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων σχετικά με τις εργασίες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, παραλαβή, ταξινόμηση, καταχώρηση, έλεγχο, αρχειοθέτηση αιτήσεων και άλλων εγγράφων.
  • Εφαρμογή των σχετικών με τα καθήκοντα της θέσης νομοθεσιών, κανονισμών, διατάξεων και οδηγιών.
  • Συνεργασία με λειτουργούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για την εξέταση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις για παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών νομοθεσιών και διερεύνηση ζητημάτων που εγείρονται κατά την εφαρμογή τους.
  • Τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης καθώς και μητρώου περιουσιακών στοιχείων.
  • Υποβολή εκθέσεων και εισηγήσεων για σκοπούς παροχής επιδομάτων πρόνοιας.
  • Εξυπηρέτηση πολιτών αναφορικά με τα επιδόματα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.
  • Χρήση τεχνολογικού και άλλου γραφειακού εξοπλισμού για την εκτέλεση των καθηκόντων.
  • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν.

 

5. Οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

6. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

7. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α2, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2023 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.

8. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας (www.dmsw.gov.cy) ή της Ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (www.dmsw.gov.cy/wbas).

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Προδρόμου 63, 2063 Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 8:30-14:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη διεύθυνση Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, Προδρόμου 63, 1468 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας – ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κλ. Α2)».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2023, ώρα 14:30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η 15η Μαρτίου 2023 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).

9. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι αποδεκτά τεκμήρια θεωρούνται μόνο αυτά που έχουν αποκτηθεί εντός του ουσιώδη χρόνου, δηλ. μέχρι την τελευταία ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22406610.

11. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρκτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 [άρθρο 6 (6 α)], πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρκτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

12. Η παρούσα διαδικασία εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του Νόμου 70(Ι)/2016, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική περίοδο όσο είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

13. Η διάρκεια απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν για την υλοποίηση του Έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

14. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργο τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που τα Έργα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασής τους ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

15. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας. Η σύμβαση δύναται να τερματιστεί πριν τη λήξη της, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της γίνει πλήρωση των μόνιμων θέσεων Βοηθού Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ϋ).

16. Σε περίπτωση ανάγκης για πρόσληψη επιπρόσθετου αριθμού εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου πέραν του αριθμού που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, θα γίνεται επιλογή από τον τελικό Πίνακα που θα καταρτιστεί βάσει της παρούσας διαδικασίας, μετά από σχετική γνωστοποίηση που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA