AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Θέσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου – Παγκύπρια

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, για πλήρωση κενών θέσεων στην Πυροσβεστική (θέσεις Πυροσβεστών). Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα (Θέση Δόκιμου Πυροσβέστη): A3: €15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442, 19.142, 19.842, 20.542, 21.242 και, μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου η οποία προβλέπεται στις πρόνοιες του Κανονισμού 8 των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π.196/2021) (όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα) προάγονται στην αρχική κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων (Θέση Πυροσβέστη): Α5: €16.196, 16.826, 17.455,18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, και Α8(ί): €24.500, €25.697, €26.894, €28.091, €29.288, €30.485, €31.682, €32.879, €34.076, €35.273, €36.470, €37.667, €38.864. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2023, Νόμου 82(H) του 2022, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €13.775. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

1.   Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 1.1.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 1.1.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό, ή προσλαμβάνονται σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

2.   Έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), οι οποίοι είτε προσλήφθηκαν πριν την 1.1.2012, είτε προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2012, και απασχολήθηκαν συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζονται σε θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση,

3.   Έκτακτων υπαλλήλων ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και, είτε είχαν προσληφθεί πριν την 1.1.2012, είτε είχαν προσληφθεί μετά την 1.1.2012 και έχουν ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής,

4.   Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κατά την 1η Ιανουάριου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας,

5.   Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και

6.   Μόνιμου ή έκτακτου ή ωρομίσθιου προσωπικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, καθώς και έκτακτου προσωπικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που προσλαμβάνεται σε έκτακτη βάση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί ή προσληφθεί πριν την 1.1.2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

Νοείται ότι η υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμψηφίζεται με υπηρεσία σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στην κρατική υπηρεσία για σκοπούς συμπλήρωσης των είκοσι τεσσάρων μηνών.

 

2.  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αναφέρονται στον περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο του 2021 (Ν. 100(Ι)/2021), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, στους περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικούς) Κανονισμούς του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, στις Πυροσβεστικές Διατάξεις και σε άλλες Νομοθεσίες που αναθέτουν καθήκοντα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

3.  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

(1) Η πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τους υποψήφιους Πυροσβέστες.

(2)  (α) Η πρόσληψη θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Πυροσβέστες θα τελούν υπό δοκιμασία.

(β) Ο Αρχιπύραρχος δύναται κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύσει οποιοδήποτε Πυροσβέστη εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του Υπεύθυνου της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Επαρχιακών Υπευθύνων, υπό τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ότι αυτός δεν είναι ικανός Πυροσβέστης. Νοείται ότι πριν από την απόφαση για απόλυση, ο Αρχιπύραρχος, δίδει στον Πυροσβέστη ειδοποίηση της πρόθεσής του για απόλυση, η οποία περιέχει τους λόγους απόλυσης και τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον της απόλυσής του. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχιπύραρχος μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνετε» μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχιπύραρχο με την έγκριση του Υπουργού.

(γ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Πυροσβέστης εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχιπύραρχου είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχιπύραρχος προς τον σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Πυροσβέστης και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις Εβδομαδιαίες Διαταγές.

(3) (α) Οι επιλεγόμενοι για πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα παρακολουθήσουν βασική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, η διάρκεια της οποίας ορίζεται από τον Αρχιπύραρχο.

(β) Οι αποτυγχάνοντες να εξασφαλίσουν την κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (3)(α) εκπαίδευση και εκγύμναση βάση της βαθμολογίας του προγράμματος που καθορίζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας (Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών), θα απολύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με απόφαση του Αρχιπύραρχου και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Καν. 7 και 8 των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 

4.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Πυροσβεστική πρέπει 

(1)  Να είναι πολίτες της Δημοκρατίας.

(2)  Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35) έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

(3)  Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.

(4)  Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1.65 μέτρα οι άνδρες και του 1.60 μέτρα οι γυναίκες.

(5)  Να έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος: ύψος2).

(6)  Να έχουν καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής και η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

(7)  Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

Οι υποψήφιοι, να υποβάλουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α’» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136Α), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο ενός έτους πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές και που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Το έγγραφο αυτό, εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία, και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται.

Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

5.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:-

(1) Να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021), και να έχουν συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευθούν και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Να επιτύχουν σε ψυχομετρικές εξετάσεις (α) γνωστικών ικανοτήτων και (β) προσωπικότητας. Η ετοιμασία και η βαθμολόγηση των ψυχομετρικών εξετάσεων θα ανατεθούν σε κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου.

Για τη δοκιμασία γνωστικών ικανοτήτων, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελέσει βαθμολογία καθ’ εκάστου υποψηφίου ίση ή μεγαλύτερη του μέσου όρου μείον μιας μονάδας τυπικής απόκλισης (-1.00) των βαθμών του συνόλου των εξεταζόμενων υποψηφίων.

Για τη δοκιμασία προσωπικότητας, κριτήριο επιτυχίας θα αποτελόσουν τα εντός ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

(3) Να επιτύχουν σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, σε δοκιμασία κλειστοφοβίας και υψοφοβίας, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Δεύτερο Πίνακα των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021).

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, θα πραγματοποιείται τόσο η μέτρηση ύψους όσο και ο υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για τον σκοπό αυτό.

Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση, πέραν από αυτής που θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή, δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Σημειώνεται ότι, για να επττραπεί σε υποψηφίους να συμμετάσχουν στα αθλητικά γυμναστικά αγωνίσματα, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση, όπως το Συμβούλιο Προσλήψεων, θα καθορίσει.

(4) Να πιστοποιηθεί η καλή κατάσταση της υγείας τους, η άρτια σωματική διάπλασή τους και η σωματική και πνευματική τους καταλληλότητα, για να εκτελούν τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολούνται μετά την πρόσληψή τους. Η πιστοποίηση αυτή θα γίνεται μετά από σχετικές εξετάσεις, από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό. Τα πιο πάνω, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πρώτο Πίνακα των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021).

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλονται στις εξετάσεις αυτές, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

(5) Να υποβληθούν σε Έλεγχο Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών (Narcotest), με αρνητικό αποτέλεσμα. Ο έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλονται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν προσληφθούν, και σε περίπτωση άρνησής τους να παράσχουν για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή τους για πρόσληψη απορρίπτεται και το όνομα τους διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και ικανοποιούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

 

6.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες, που πιθανόν να απαιτηθούν, αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή τους εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά την πρόσληψή τους στην Πυροσβεστική και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για πρόσληψη, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Πυροσβεστική, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Πυροσβεστική.

Διευκρινίζεται ότι το Συμβούλιο Προσλήψεων θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο κατά πόσο οι υποψήφιοι, κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην πιο πάνω θέση.

Τονίζεται ότι, υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε εξέταση/δοκιμασία/μέτρηση, ή δεν παρουσιαστούν στον καθορισμένο τόπο και χρόνο για οποιαδήποτε εξέταση/δοκιμασία/μέτρηση, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Να σημειωθεί ότι, η σειρά διεξαγωγής των υπόλοιπων εξετάσεων, στις οποίες επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση και στις ψυχομετρικές εξετάσεις απαιτείται να υποβληθούν, καθορίζεται από το Συμβούλιο Προσλήψεων.

 

7.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην όλη διαδικασία πρόσληψης θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε περίπτωση μη συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία πρόσληψης.

 

8.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και η ύλη της γραπτής εξέτασης, σε γενικές γραμμές, θα γνωστοποιηθεί από το Συμβούλιο Προσλήψεων με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται σε προφορική εξέταση και ακολούθως θα λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών, (Κ.Δ.Π. 196/2021) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

 

9.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων. Για τον σκοπό αυτό, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματος τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ), εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνεται οποιαδήποτε πίστωση επιπρόσθετων μονάδων.

 

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1) Η διαδικασία πρόσληψης θα γίνει σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 196/2021) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μόνο μέσω της νέας Ψηφιακής Πύλης του Κράτους «gov.cy», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gov.cy, στη θεματική ενότητα «Δημόσια Ασφάλεια και Άμυνα».

(2) Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει εκ των προτέρων, να δημιουργήσει προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΟΥ Login, το οποίο θα πρέπει να ταυτοποιηθεί. Η ταυτοποίηση προφίλ γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω των ηλεκτρονικών τραπεζών (eBanking)

(β) Για άτομα με κυπριακή ταυτότητα, μέσω βιντεοκλήσης με λειτουργούς των ΚΕΠ κατόπιν ραντεβού

(γ) Με προσωπική επττόπου επίσκεψη σε Κέντρο Ταυτοποίησης κατόπιν ραντεβού

Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους ταυτοποίησης δίνονται στο ακόλουθο σύνδεσμο(ΙίηΚ) https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/knowledgebase/heip/identification

Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη πιστοποιημένο προφίλ από προηγούμενες φορές ή για κάποιο άλλο λόγο, να μην δημιουργήσουν νέο προφίλ. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν θυμάται τα στοιχεία του, υπάρχει ο μηχανισμός «Ξέχασα το όνομα Χρήστη», «Ξέχασα τον Κωδικό».

(3) Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 28/2/2023 και ώρα 09:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα, 20/3/2023 και ώρα 14:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

(α) Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή/και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη.

(β) Εάν διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι υποψήφιοι δεν πληρούν οποιοδήποτε από τα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται από τις περαιτέρω διαδικασίες αξιολόγησης.

(γ) Στις περιπτώσεις (α) και (β) πιο πάνω, σε κανένα υποψήφιο θα επιστρέφονται τα τέλη που κατέβαλε, κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5) Σημειώνεται ότι, οι υποψήφιοι κατά την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να καταχωρούν τη προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία θα χρησιμοποιείται από το Γραφείο Προσλήψεων και Μελετών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για σκοπούς επικοινωνίας και ενημερώσεων.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA