AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Τμήματος Εποπτείας & Συμμόρφωσης

Tο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ.) ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε πλήρωση θέσης Λειτουργού του Τμήματος Εποπτείας και Συμμόρφωσης του.

Απαιτούμενα προσόντα

 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα στα Νομικά.
 2. Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δικηγόρων του Π.Δ.Σ. και άσκηση της δικηγορίας για τουλάχιστον 5 έτη.
 3. Γνώση σε θέματα που αφορούν τον Περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και τον Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο και άσκηση των καθηκόντων του Λειτουργού Συμμόρφωσης τα τελευταία 3 έτη.AML Πιστοποίηση από ICA, CySEC, ACAMS ή άλλον αναγνωρισμένο φορέα/αρχή.
 4. Κατέχει πείρα σε νομικής φύσεως εργασία (πχ ετοιμασία νομικών γνωματεύσεων, κατηγορητηρίου, αγορεύσεις, κτλ)
 5. Άριστη Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικότητα, συνέπεια και συνεργασία.

Επιπρόσθετα προσόντα

 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν τυχόν γνώση σε θέματα κυρώσεων.

Διαδικασία

 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την 10η Μαρτίου 2023 το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα στο ceo@cba.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”
 2. Ο ΠΔΣ ενδέχεται να καλέσει σε προφορική συνέντευξη υποψηφίους, της οποίας η ώρα και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ωφελήματα

 1. Μισθός αναλόγως προσόντων
 2. 13ο μισθό
 3. Συμμετοχή σε Επενδυτικό σχέδιο

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.