AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 4 Θέσεις Εργασίας στη Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 4 Θέσεις Εργασίας στη Βιβλιοθήκη – Λευκωσία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ)
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Θέσης: Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου (με Ειδικό Ωράριο)
Αρ. Θέσεων: Τέσσερις (4) θέσεις
Κατηγορία: Συμβόλαιο για ένα χρόνο (12 μήνες), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι συνολικά 2 έτη (24 μήνες).
Πλήρης απασχόληση (κατά τις μέρες και ώρες που θα καθορίσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλόγως των αναγκών του, συμπεριλαμβανομένων και ωρών εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για καθημερινές και Σαββατοκύριακα).
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Βιβλιοθήκη) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (Βιβλιοθηκονόμος) με πλήρη απασχόληση (38 ώρες εβδομαδιαίως).
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής:
• Πτυχίο στη Βιβλιοθηκονομία ή Αρχειονομία ή Επιστήμη της Πληροφόρησης.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Επιθυμητές επαγγελματικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά επαγγελματικής προσωπικότητας:
• Επαγγελματικές Δεξιότητες: Γραπτή και προφορική επικοινωνία, προγραμματισμός, οργάνωση, διαχείριση χρόνου, συντονισμός και προτεραιοποίηση εργασιών, αναλυτικές δεξιότητες.
• Χαρακτηριστικά Επαγγελματικής Προσωπικότητας: ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, συνέπεια, ευθυκρισία, συνεργασία, ευγένεια, προσοχή στη λεπτομέρεια.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Εμπειρία χρήσης λογισμικού Βιβλιοθήκης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
• Σχετική διετής πείρα εργασίας σε Βιβλιοθήκη, σε θέματα εξυπηρέτησης κοινού, θα αποτελέσει πλεονέκτημα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Στελέχωση Γραφείου Δανεισμού και Εξυπηρέτησης κατά τις ώρες που η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό
• Εξυπηρέτηση μελών της Βιβλιοθήκης (μέλη κοινότητας Πανεπιστημίου Κύπρου και εξωτερικά μέλη) σε θέματα δανεισμού και επιστροφών βιβλίων και άλλου υλικού, εντοπισμού υλικού και ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης, επίβλεψης για σωστή χρήση εγκαταστάσεων και κοινόχρηστου εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, διαχείριση λογαριασμών και προσωπικών δεδομένων χρηστών, διαχείριση οικονομικών εισπράξεων, κ.ά.
• Εξυπηρέτηση επισκεπτών Βιβλιοθήκης σε θέματα π.χ. πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και συλλογές, ξεναγήσεις.
• Εποπτεία αναγνωστηρίων για τήρηση της τάξης.
• Εποπτεία βιβλιοστασίων και ταξιθέτηση βιβλίων.
• Εποπτεία και καθοδήγηση ωρομίσθιων φοιτητών που απασχολούνται στη Βιβλιοθήκη.
• Τήρηση αρχείων που αφορούν λειτουργίες τουΤομέα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Χρηστών.
• Άλλα καθήκοντα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και ενδεχομένως να αφορούν άλλα Γραφεία της Βιβλιοθήκης.
• Οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για χρονική περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα 12 μήνες.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €1.289,82. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ενδεικτικό ωράριο εργασίας ανά δεκαπενθήμερο:
Εβδομάδα Α: Δευτέρα-Παρασκευή 15:00-22:00
Εβδομάδα Β: Τρεις καθημερινές 07:30-15:00
Σάββατο-Κυριακή 07:30-15:00 (1 άτομο ανά βάρδια) ή 15:00-22:00 (1 άτομο ανά βάρδια)

Το πρόγραμμα εργασίας των ατόμων που θα επιλεγούν θα ετοιμάζεται πριν την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και της θερινής περιόδου, ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα για μεταξύ τους συνεννόηση σε περίπτωση ανάγκης για αλλαγή/ αντικατάσταση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Τα ενδιαφερόμενα άτομα παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση director-lib@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι τις 01/02/2023 στις 13:00 μ.μ.:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγωθέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, αν χρειαστεί θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων
• Τουλάχιστον οι τέσσερις (4) επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
• Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από τη Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA