AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης:

Λειτουργού Λογιστηρίου

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 1. Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών και γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 2. Διεκπεραιώνει συμφιλιώσεις τραπεζών, πιστωτών και πελατών.
 3. Συνεργάζεται με πιστωτές, πελάτες, ελεγκτές.
 4. Παρέχει υποστήριξη στα εσωτερικά τμήματα.
 5. Ετοιμάζει καταστάσεις ΦΠΑ.
 6. Καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες, εκτελεί υπολογισμούς και παράγει έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.
 7. Ταξινομεί, καταγράφει και συνοψίζει αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία και τα ελέγχει για την ορθότητά τους σε σχέση με την καταχώριση, τη μαθηματική ακρίβεια και την κωδικοποίηση.
 8. Παραλαμβάνει, καταχωρεί, και ελέγχει μετρητά και επιταγές, αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια και κωδικοποιεί έγγραφα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κέντρου.
 9. Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τμήματος με τις πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισμούς του Κέντρου και τη σχετική νομοθεσία.
 10. Αρχειοθετεί και εντοπίζει πληροφορίες με σκοπό την ετοιμασία στατιστικών, οικονομικών, λογιστικών ή ελεγκτικών εκθέσεων και άλλων εγγράφων και την ενημέρωση των προϊσταμένων του.
 11. Ευθύνεται για την ομαλή προετοιμασία του μηνιαίου μισθολογίου.
 12. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 13. Συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/ Κανονιστικές, Διεθνώς Αναγνωρισμένα Λογιστικά Πρότυπα, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στο Κέντρο.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου:
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σχετικά με τις προαναφερόμενες διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ηλεκτρονικά: hr@bococ.org.cy ή τηλεφωνικώς:
+357 22847314/302 και ώρες 08:00-16:30 (Δευτέρα-Παρασκευή).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA