AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου

Κοινοτικά Συμβούλια Βουνίου και Δοράς: Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου – Λεμεσός

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Βουνίου και Δοράς ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α2) για περίοδο δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητας ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες για τις ανάγκες των Κοινοτικών Συμβουλίων Βουνίου και Δοράς.

Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι η αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης. Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ Προϋπολογισμό του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνίου.

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του.

(2) Μεριμνά ή/και αναλαμβάνει:

(α) Την ετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων,

(β) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Κοινοτικού Συμβουλίου Νομοθεσίας και Κανονισμών, (γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και λήψη αποφάσεων για επίλυση τούτων,

(δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

(ε) την καταγραφή της κατανάλωσης πόσιμου νερού.

(3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Λειτουργούς των Επαρχιακών Διοικήσεων, καθώς και τους αρμόδιους Λειτουργούς άλλων Κυβερνητικών Τμημάτων ή Υπηρεσιών.

(4) Εκτελεί διοικητικά, γραφειακά ή/και λογιστικά καθήκοντα, χειρίζεται θέματα προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου.

(5) Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(6) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, το σύνολο, όμως των ωρών εργασίας δε θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την εβδομάδα.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Η ικανότητα χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSInternet) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

(5) Επιτυχία σε (Intermediate/ Higher) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

(6) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνίου, Πλατεία Αγνοουμένων 1, 4272 Βουνί και από τα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοράς, Πλατεία Λαμπρακά 1, 4774 Δορά.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις που δε θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δε θα συνοδεύονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και την καλή γνώση της Αγγλικής, οι αιτητές θα πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από τη Δημόσια Υπηρεσία τεκμήρια μέχρι και την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν. Κατάλογος των αποδεκτών «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy), τον οποίο οι αιτητές μπορούν να συμβουλευθούν πριν την συμπλήρωση της αίτησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουνίου, Πλατεία Αγνοουμένων 1, 4272 Βουνί, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 25/01/2023 και ώρα 14:00.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κριτήρια που καθορίστηκαν από την Επιτροπή για τη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου

Α/Α Προσόντα/ Πείρα Μονάδες Επεξήγηση
1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σπουδών ή ισότιμο προσόν τουλάχιστον 2ετούς εκπαίδευσης 6-8 8 μονάδες: Άριστα (18,5 – 20/20)

7 μονάδες: Πολύ Καλά (15,50-18,49/20)

6 μονάδες: Καλά ή Σχεδόν Καλά (10 -15,49/20)

2 Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (MSWord, MSExcel, MSPowerPoint, MSInternet) 0-2 0,5 μονάδες για κάθε ένα από τα αναφερόμενα προγράμματα του MS Office
3 Επιτυχία σε λογιστική εξέταση 1 Η επιτυχία σε πέραν της μιας εξέτασης δε θα λαμβάνεται υπόψιν για σκοπούς μοριοδότησης
4 Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης 0-5 0,5 μονάδες για κάθε 6 συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα 5 συμπληρωμένα χρόνια

Σημειώσεις:

(Α) Σε Πρώτη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την κατανομή των προβλεπόμενων μονάδων με βάση τα πιο πάνω κριτήρια, προκύπτουν ομάδες υποψηφίων με ισοβαθμία, τότε, σε κάθε ομάδα ισοβαθμίας, οι ισοβαθμούντες κατατάσσονται σε σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την τελική βαθμολογία του Απολυτηρίου Λυκείου, δηλ. πρώτος σε προτεραιότητα κατατάσσεται ο υποψήφιος με την πιο ψηλή βαθμολογία κ.ο.κ.

(Β) Δεύτερη ισοβαθμία

Στις περιπτώσεις όπου, μετά την κατάταξη των ισοβαθμούντων ως η πιο πάνω παράγραφος (Α) προκύ-πτουν νέες ομάδες υποψηφίων με ισοβαθμία, τότε η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Σημειώνεται επίσης ότι η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής προφορικής εξέτασης για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης.

  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 2594233525942035.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA