AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας: Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – Μία (1) θέση, Κλίμακα Α8-Α10-Α11

Ο μισθός της θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου είναι πάνω στην μισθοδοτική κλίμακα:

 

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.

Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.                        

Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Απαιτούμενα προσόντα:

Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα δημοσίευση απαιτούνται τα προσόντα όπως καθορίζονται πιο κάτω:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

(α) (ι) Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή

(ιι) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από τις 27/1/2023 και ώρα 14:30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και/ή δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA