AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: Έκτακτες Θέσεις εργασίας

Δήμος Λεμεσού: Έκτακτες Θέσεις εργασίας – Λεμεσός

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει τις πιο κάτω κατηγορίες αναγκών που πιθανόν να προκύψουν για απασχόληση εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στον Δήμο για τα έργα που εμπίπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021 – 2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Εθνικά Ταμεία.

  1. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Γενικός Συντονιστής)(ΚΛ.  Α11  ετήσιος βασικός €36.470)
  2.  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (2 άτομα) (ΚΛ. Α9- ετήσιος βασικός €27.368)
  3. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΛ. Α8 – ετήσιος βασικός €22.048)
  4. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  (ΚΛ. Α8 – ετήσιος βασικός €22.048)
  5. ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΚΛ. Α8 – ετήσιος βασικός €22.048)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προσόντα, τα καθήκοντα, την διαδικασία πρόσληψης (ο Δήμος ακολουθεί κατ΄ αναλογία τα προβλεπόμενα στο Νόμο 70(Ι)/2016 που αφορά την διαδικασία πρόσληψης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας στην Δημόσια Υπηρεσία)  όπως και να προμηθευτούν έντυπο αίτησης πιο κάτω:

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25884332, 25884311.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή  18 Νοεμβρίου, 2022 και ώρα 2.00 μ.μ.

Έντυπο Αίτησης για πρόσληψη

Καθήκοντα και Προσόντα για όλες τις θέσεις

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA