AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ: Θέσεις εργασίας

Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη:

• Διευθυντή Έργου
• Επιμετρητή Ποσοτήτων
• Διοικητικού Λειτουργού παρακολούθησης και διαχείρισης έργων
• Λογιστή / Υπευθύνου συμβάσεων
• Λειτουργού διοικητικής υποστήριξης και επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται η θέση στην οποία αιτούνται στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22797000.

Οι συμβάσεις δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία «Διαδημοτική Αναπτυξιακών έργων Λευκωσίας Λτδ» (ΔΑΕΛ) ιδρύθηκε από τους Δήμους Λευκωσίας,Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου με σκοπό την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των μελών της για την υλοποίηση της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (ΣΟΧΑ). Η ΣΟΧΑ συμπεριλαμβάνει αναπτυξιακά έργα και δράσεις που υποβλήθηκαν από τους 6 ανωτέρω Δήμους με επικεφαλής – συντονιστή το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Πρόκειται για έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών επιδιώκοντας την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και κοινωνικών συνθηκών της Λευκωσίας.

Ανάμεσα στους σκοπούς της ΔΑΕΛ Λτδ βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων και η υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το Ταμείο Ανάκαμψης κ.ά. που στόχο έχουν την υλοποίηση έργων δημοσίου οφέλους.

1.  Διευθυντής Έργου

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Έργου με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Θα έχει την γενική ευθύνη της προώθησης, παρακολούθησης και συντονισμού, των διαδικασιών υλοποίησης των έργων που θα αναλαμβάνει η Διαδημοτική Αναπτυξιακών Έργων Λευκωσίας Λτδ. Θα υποστηρίζεται από ομάδα Λειτουργών των οποίων θα προΐσταται (Γραφείο Διευθυντή Έργου).
 • Θα συντονίζει την οργάνωση και στελέχωση του γραφείου του. Θα καθορίσει τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που θα διέπουν τη λειτουργία του γραφείου, προσαρμοσμένα στο πλαίσιο λειτουργίας Οργανισμού Ιδιωτικού Δικαίου. Θα συμμετέχει στη διαδικασία πρόσληψης και θα εκπαιδεύσει το απαραίτητο προσωπικό. Θα δημιουργήσει πρότυπα έγγραφα για τα έργα που θα υλοποιεί το γραφείο του, βασισμένα και προσαρμοσμένα στα πρότυπα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου.
 • Θα συντονίζει την εκτέλεση των σταδίων υλοποίησης έργων όπως περιγράφεται πιο κάτω:
 • Ετοιμασία των όρων / εγγράφων διαγωνισμού για ανάθεση της Σύμβασης για την Μελέτη
 • Διεξαγωγή του Διαγωνισμού / Ανάθεση της σύμβασης Μελέτης σε Ανάδοχο Μελετητή
 • Εκτέλεση της σύμβασης Μελέτης
 • Διεξαγωγή του Διαγωνισμού Κατασκευής / Ανάθεση της Σύμβασης σε Ανάδοχο Εργολάβο
 • Εκτέλεση της Σύμβασης Κατασκευής
 • Εκτέλεση της Σύμβασης Επίβλεψης
 • Παραλαβή Έργου
 • Θα παρέχει στοιχεία, αναλύσεις κ.λ.π. στο αρμόδιο προσωπικό που θα χειρίζεται τα θέματα συγχρηματοδότησης των Έργων από Ευρωπαϊκά Ταμεία.
 • Θα ενημερώνει τη Διεύθυνση της εταιρείας για την πρόοδο των έργων όποτε του ζητηθεί. Επίσης θα ενημερώνει την Διεύθυνση με τριμηνιαίες εκθέσεις  προόδου των Έργων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πτυχίο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής
 • Εγγραφή, με ισχύουσα άδεια, ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Να διαθέτει 15 χρόνια τουλάχιστον εμπειρίας σε μελέτες, επιβλέψεις και διεύθυνσης / συντονισμού έργων. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει με επιτυχία στη θέση Συντονιστή/Διευθυντή Έργου σημαντικά οικοδομικά έργα, ψηλού βαθμού δυσκολίας και να έχει διαχειριστεί με επιτυχία συμβάσεις τόσο με Μελετητές όσο και με Εργολάβους. Για τεκμηρίωση της εμπειρίας αυτής θα πρέπει να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ως Συντονιστής/Διευθυντής Έργου τουλάχιστον ένα Έργο αξίας πέραν των €20.000.000 και δύο έργα αξίας πέραν των €5.000.000.
 • Πολύ καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας περί Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων στον τομέα υλοποίησης συμβάσεων κατασκευαστικών έργων.
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από Ευρωπαϊκά Ταμεία κρίνεται απαραίτητη.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και προηγούμενη πείρα στην διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Οργανισμών θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν).
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €65.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Διευθυντή Έργου  ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

2.  Λειτουργός Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου, την τήρηση μητρώου περιουσιακών στοιχείων καθώς και διάφορων άλλων μητρώων.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
 • Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της εταιρείας που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού (γραφικής ύλης, επίπλων, φωτοτυπικών κτλ.)
 • Διεκπεραιώνει τηλεφωνικές επικοινωνίες με συνεργάτες, τηρώντας σε σχετικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο τις προκαθορισμένες ή/και έκτακτες συναντήσεις που διευθετούνται.
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και βοηθά στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 • Βοηθά στη τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων συσκέψεων και βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 • Διαχειρίζεται θέματα δημοσιότητας και διάχυσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα ηλεκτρονικά (ιστοσελίδα, ΜΚΔ) και έντυπα μέσα και ετοιμάζει εκθέσεις προόδου.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν. 

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Αναγνωρισμένο πτυχίο ή πιστοποιητικό ή δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών, Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Marketing.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξαίρετη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Διετής τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε αντίστοιχη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών ή πείρα που αποκτήθηκε από εθελοντική εργασία, αμισθί, δεν προσμετρείται.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €15.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Λειτουργού διοικητικής υποστήριξης και επικοινωνίας  ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

3. Επιμετρητής Ποσοτήτων

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Ετοιμάζει επιμετρήσεις, δελτία ποσοτήτων, τεχνικούς όρους, εκτιμήσεις, τεχνικές καταστάσεις και πιστοποιητικά πληρωμής.
 • Ετοιμάζει έγγραφα για διαγωνισμούς, αξιολογεί προσφορές, ετοιμάζει εκθέσεις και τα έγγραφα για την υπογραφή συμβολαίων.
 • Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα και διαχειρίζεται συμβόλαια οικοδομικών έργων που μελετούνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους.
 • Εφαρμόζει τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες που διέπουν τα έργα (π.χ. που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία) και παρέχει βοήθεια προς τους νομικούς συμβούλους για την ετοιμασία γραπτών αγορεύσεων.
 • Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

 • Εγγραφή ως μέλους του ΕΤΕΚ, με ισχύουσα άδεια, στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Τριετής τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε θέματα επιμέτρησης.
 • Πολύ καλή γνώση του «Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016».
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €30.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

4. Λειτουργός Λογιστηρίου / Υπευθύνου Συμβάσεων 

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Λογιστηρίου / Υπευθύνου Συμβάσεων με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Εκτελεί καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας.
 • Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών.
 • Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη εσόδων και εξόδων και τη διενέργεια δαπανών και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε έσοδα και δαπάνες.
 • Συντάσσει μηνιαία ισοζύγια των λογαριασμών.
 • Εκτελεί το μηνιαίο μισθολόγιο της εταιρείας.
 • Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εφαρμογή της περί Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Νομοθεσίας.
 • Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά (Σημ.: O όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
 • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με επαγγελματικό τίτλο Chartered ή Certified Accountant θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση του «Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016» θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική σε αντίστοιχη θέση σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €25.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Λειτουργού Λογιστηρίου / Υπευθύνου συμβάσεων  ΔΑΕΛ Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

5.   Διοικητικός Λειτουργός Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων 

Η εταιρεία ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Καθήκοντα

 • Παρακολούθηση έργων, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε επίπεδο Τεχνικών Δελτίων Έργων, Δελτίων Παρακολούθησης, Νομικών Δεσμεύσεων και Δελτίων Δαπανών, για σκοπούς ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης περιόδου 2021-2027 από τους Δικαιούχους των Έργων και του πληροφοριακού συστήματος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 • Υποστήριξη της διαδικασίας ανάκτησης δαπανών ώστε η χρηματοδότηση των έργων να καταβάλλεται απρόσκοπτα.
 • Τήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση του αρχείου που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
 • Συνεργασία με λειτουργούς των Δήμων, Κυβερνητικών Τμημάτων και τους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που εργάζονται για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
 • Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών, εκθέσεων, επιστολών και υπομνημάτων.
 • Χειρισμός αλληλογραφίας που αφορούν τα πιο πάνω έργα και ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας του Δήμου και των λειτουργών των Δικαιούχων Έργων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διεκπεραίωση της όλης εργασίας, ο Ανάδοχος αναμένεται να έχει στενή συνεργασία και να είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση με τους λειτουργούς των Δήμων που θα είναι Δικαιούχοι Έργων, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις πρόνοιες των Κανονισμών της ΕΕ για τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής.
 • Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», ως προς το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τις προτεραιότητες των σχετικών παρεμβάσεων.
 • Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της περιόδου 2021-2027 και την εξειδίκευσή του μέσω των κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχων κλπ.
 • Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου καθώς και το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου του.
 • Τις Κατευθυντήριες Γραμμές για Έλεγχο της συμβατότητας με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

Απαιτούμενα προσόντα / επαγγελματικές ικανότητες

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε Οικονομικές Σπουδές, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική Μηχανική.
 • Τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, μετά την απόκτηση του πτυχίου στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου τομέα, ή/και του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε δύο (2) τουλάχιστον έργα, συγχρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μισθός

Ο ετήσιος ακάθαρτος μισθός ανέρχεται σε €25.000 συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Ημέρες και ώρες εργασίας

Οι ημέρες εργασίας της θέσης είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι ώρες εργασίας καθορίζονται στις 38 εβδομαδιαίως.

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή της αίτησής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης και να το υποβάλουν σε κλειστό φάκελο, στον οποίο να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Διοικητικού Λειτουργού Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργων  Λτδ», στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να το αποστείλουν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλες οι απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά τεκμηρίωσης των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.

Η υποβολή αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών είναι αποδεκτή, ωστόσο η ΔΑΕΛ Λτδ τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει για σκοπούς ελέγχου τα πρωτότυπα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy Ενημέρωση / Κενές θέσεις εργασίας.

 

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Σημειώσεις

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία την οποία θα προσληφθούν για να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης θα ειδοποιηθούν.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της απασχόλησης: Ιανουάριος 2023.

Η σύμβαση δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS