AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΣΠΑΒΟ: Θέσεις εργασίας

ΣΠΑΒΟ: Θέσεις εργασίας – Λεμεσός και Λευκωσία

1.  2 Θέσεις Βρεφοκόμου / Παιδοκόμου/ Νηπιαγωγού για το Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14,300  ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την επαφή, τη φροντίδα και την εκπαίδευση βρεφών και παιδιών που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους σε Χώρους Φιλοξενίας, λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Είναι με κυλιόμενό ωράριο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίος. Ο/Η λειτουργός καλείται να παρουσιαστεί οποιαδήποτε ώρα/ημέρα κριθεί αναγκαία η παρουσία του για φύλαξη παιδιών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) των παιδιών, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.
 2. Παρέχει φροντίδα σε βρέφη, νήπια και παιδιά σε θέματα ατομικής υγιεινής και διατροφής
 3. Αναλαμβάνει και Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων , βρεφών και παιδιών
 4. Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.
 5. Υποβοηθά στην ετοιμασία του φαγητού και στο τάισμα βρεφών και νηπίων όπου χρειάζεται
 6. Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων των παιδιών.
 7. Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 8. Σχεδιάζει και Υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής και δραστηριοτήτων για τα παιδιά ( πχ Γλωσσική εξέλιξη , Ζωγραφική , Κολάζ, Κατασκευές , Θεατρικό παιχνίδι , Λογοτεχνία, Χειροτεχνία, Μουσική , Περιβαλλοντική αγωγή ,Αισθητηριακή αγωγή , Διατροφή,  Κουκλοθέατρο, Χορός , Επιτραπέζια, κλπ) με στόχο τη δημιουργική απασχόληση
 9. Υποβοηθάει στο διάβασμα
 10. Παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στις μητέρες για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον/η υπεύθυνο/η προϊστάμενο και λειτουργό της περίπτωσης.
 11. Αναλαμβάνει την επίβλεψη των παιδιών σε περιπτώσεις όπου οι μητέρες χρειάζεται να μετακινηθούν από τους Χώρους Φιλοξενίας ( πχ Εργασία, εξωτερικές εργασίες, νοσηλεία κλπ).
 12. Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Οργανισμού
 13. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Επιστημονική  Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη των Παιδαγωγών

Απαιτούμενα Προσόντα: 

(α)Δίπλωμα ή Πτυχίο Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ή Δημοτικής Εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Ίδρυμα της Κύπρου ή/ και του εξωτερικού.

(β)Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

(γ)Άδεια οδήγησης ΙΧ

(δ)Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα

(α) Μεταπτυχιακός Τίτλος σε κοινωνικές ή/και ανθρωπιστικές επιστήμες

(β) Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

Χαρακτηριστικά και δεξιότητες:

(α) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα εξυπηρετούμενα άτομα

(β) Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(γ) Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(δ)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(ε) Μεθοδικότητα

(στ) Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

(ζ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα

σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής

πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Χώρο Φιλοξενίας όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 1. Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου , ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(γ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(δ) Βιογραφικό Σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

2.  1 Θέσης Λειτουργού ΚΑΒ και Συμβουλευτικής για τη Λευκωσία (Κλινικός/ή ή Συμβουλευτικός/ή Ψυχολόγος) – Λευκωσία

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Tο ωράριο εργασίας είναι κυλιόμενο από τις 08:00 μέχρι τις 19:00 και δεν ξεπερνάει τις 8 ώρες ημερησίως.

Αντίστοιχα υπάρχει και υπηρεσία on call.

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Θα υπάρξει εκπαίδευση  η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Οι προσληφθέντες/σες  είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Τήρηση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του ΚΑΒ και Συμβουλευτικής Παρέμβασης

Ανάληψη και Διαχείριση περιπτώσεων αιτημάτων συμβουλευτικής

Ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για συμβουλευτική

Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες/Φορείς/Οργανισμούς

Στελέχωση της 24ώρης Γραμμής Βοήθειας 1440 κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του/της ή και άλλες Ευρωπαϊκές Γραμμές που λειτουργεί ο ΣΠΑΒΟ

Ετοιμασία εκθέσεων για το δικαστήριο ή και για χρήση από το δικηγόρο του θύματος

Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων

Τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τα Ατομικά Ραντεβού και τη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 1440.

Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων.

Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ.

Διοργάνωση, παροχή και υλοποίηση διαλέξεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με το ΣΠΑΒΟ.

Εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.

Ετοιμασία άρθρων, μελετών και δημοσιευμάτων.

Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ και  την Προϊστάμενη του ΚΑΒ .

Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

(γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων και στον Κατάλογο Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής  Γλώσσας

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής.

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα.

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

3. 1 ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Κλινικός/ή ή Συμβουλευτικός/ή Ψυχολόγος) ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΒΙΑ – Λευκωσία

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Ψυχολογία.

(β) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Κλινική ή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

(γ) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Ειδικών Ψυχολόγων και στον Κατάλογο Ψυχολόγων που τηρείται από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.

(ε) Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.

(στ) Άδεια οδήγησης ΙΧ.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €16,900.00 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που ασκούν βία.

Tο ωράριο εργασίας είναι κυλιόμενο από τις 08:00 μέχρι τις 19:00 και δεν ξεπερνάει τις 8 ώρες ημερησίως.

Το προσωπικό θα τυγχάνει συχνής και τακτικής εκπαίδευσης ή/και εξειδίκευσης και θα υπόκειται σε συστηματική εποπτεία.

Θα υπάρξει εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία.

Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη.

Οι προσληφθέντες/σες  είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα, σύμφωνα με την νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 • Την ανάληψη προσωπικών ραντεβού με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται για συμβουλευτική
 • Την ανάληψη ατομικών ραντεβού  και ομαδικών παρεμβάσεων με άτομα που επικοινωνούν ή που παραπέμπονται  για συμβουλευτική
 • Την ανάληψη της γραμμής βοήθειας 1440, γραμμής στήριξης και πληροφόρησης 1406 και άλλων γραμμών που λειτουργεί ο Οργανισμός
 • Τήρηση αρχείου καταχωρήσεων και εντύπων
 • Τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν το τομέα εργασίας τους.
 • Την ετοιμασία άρθρων , μελετών και δημοσιευμάτων
 • Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες/ οργανώσεις
 • Την εκπροσώπηση του ΣΠΑΒΟ σε αρμόδιες υπηρεσίες
 • Συμμετοχή σε πολυθεματικές ομάδες/ομάδες προσωπικού και σε επιστημονική εποπτεία.
 • Σχεδιασμός συμβουλευτικών προγραμμάτων για θύματα και δράστες
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και άλλων εκδηλώσεων/συνεδρίων/σεμιναρίων / δραστηριοτήτων για λογαριασμό του ΣΠΑΒΟ στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Διοργανώνει, παρέχει και υλοποιεί  διαλέξεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια  σε θέματα που σχετίζονται με το  ΣΠΑΒΟ.
 • Εκπροσωπεί το ΣΠΑΒΟ σε συνέδρια και συνεδριάσεις επιτροπών/ομάδων εργασίας στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ, Υπεύθυνη Προσωπικού  και τον Προϊστάμενο του προγράμματος

Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα / Μεταπτυχιακό / ή άλλο Δίπλωμα

(β) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο επαγγελματιών όπου ισχύει

(γ) Αποδεκτό τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας

(δ)  Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκαν οι αιτητές, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή νόμιμης  απαλλαγής

(στ) Βιογραφικό Σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

 

4.  ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Φροντιστή/τριας για τον Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού.

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία  της θέσης κυμαίνεται από  €14 300 ( μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Η θέση αφορά την  παροχή  υπηρεσιών  καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Χώρου Φιλοξενίας Λεμεσού.

Tο ωράριο εργασίας είναι  07:00 με 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

 1. Καθημερινό καθάρισμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 2. Καθημερινό καθάρισμα των γραφείων των λειτουργών και των κοινόχρηστών χώρων
 3. Πλύσιμο και τακτοποίηση των οικιακών συσκευών
 4. Περιστασιακό καθάρισμα τζαμιών
 5. Πέταγμα σκουπιδιών
 6. Αγορά ειδών πρώτης ανάγκης
 7. Οργάνωση χώρου
 8. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Προϊστάμενη του ΧΦ Λεμεσού ή και την Επιστημονική Διευθύντρια του ΣΠΑΒΟ

Απαιτούμενα Προσόντα

(α) Aπολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Άδεια οδήγησης ΙΧ

(γ) Πολύ καλή  γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

(δ)Γνώση χειρισμού Η/Υ

(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία

(στ)  Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες

(α)Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο

(β) Ικανότητα διαμόρφωσης σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης

(γ)Ικανότητα αντίληψης, προγραμματισμού και ελέγχου

(δ)Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

(ε)Συναισθηματική ανθεκτικότητα

(στ)Μεθοδικότητα

(ζ)Ικανότητα σύναψης υγιών συνεργατικών σχέσεων

 Σημειώσεις:

 1. Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίσουν:

(α) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

(β) Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

(γ) Προσκόμιση ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν  από οποιαδήποτε μεταδοτική / μολυσματική ασθένεια (αναλύσεις για μεταδοτικές / μολυσματικές ασθένειες και έκθεση ακτινογραφίας θώρακα).

 1. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμφωνία με τον εργοδότη, στην οποία δεσμεύεται ως προς την τήρηση της εμπιστευτικότητας ή/και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων ή/και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του στο Χώρο Φιλοξενίας Λεμεσού, όσο και μετά, σε περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του.
 2. Κάθε μέλος του προσωπικού συνάπτει συμβόλαιο εργοδότησης με τον εργοδότη
 3. Οι προσληφθέντες/σες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου, ανάλογα με τις ανάγκες. Το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία:

(α) Aπολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(β) Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.

(γ) Επιπλέον διπλώματα/ ακαδημαϊκούς τίτλους, όπου ισχύει

(δ) Βιογραφικό σημείωμα

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα και αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Τα πιστοποιητικά θα υποβάλλονται  σε Ηλεκτρονική Μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: s.metti@domviolence.org.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.metti@domviolence.org.cy  και στο τηλ. 22813121.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS