AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΥΣΟΑ: Θέσεις Εργασίας

ΚΥΣΟΑ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) επιθυμεί να προσλάβει 3 (τρείς) Συμβούλους Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για μερική ή πλήρη απασχόληση στις υπηρεσίες της.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα/πτυχίο ή ισότιμο προσόν στην Ψυχολογία ή Κοινωνική Εργασία ή Κοινωνιολογία ή Κοινωνική Πολιτική και Αναπηρία ή Ενιαία Εκπαίδευση ή τις Σπουδές στην Αναπηρία ή τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός χρόνου σε θέματα αναπηρίας ή γνώση εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας όπως η EasytoRead, η Νοηματική Γλώσσα, η Γραφή Braille, η Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία (ACC), Makaton, Pecs και άλλες, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν,
  • Εγγραφή στον αντίστοιχο Επαγγελματικό Σύνδεσμο ή Επαγγελματικό Μητρώο όπου υπάρχει,
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των βασικών λογισμικών προγραμμάτων,
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία,
  • Ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης προς τα άτομα με αναπηρίες στη βάση των αρχών και αξιών που καθορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Καθήκοντα

Κάθε Σύμβουλος παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες σε δέκα ενήλικες με αναπηρίες που χρειάζονται υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων τους:

Οικοδομεί σχέσης εμπιστοσύνης με κάθε άτομο με αναπηρία που υποστηρίζει,
Ενεργεί με ανεξαρτησία, αμεροληψία, εχεμύθεια, πάντα με γνώμονα τον σεβασμό προς τα δικαιώματα του ατόμου με αναπηρία, τη βούληση και τις προτιμήσεις του,
Υποστηρίζει το άτομο με αναπηρία να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη απόφαση που θα λάβει,
Επεξηγεί με κατάλληλους για το άτομο με αναπηρία τρόπους επικοινωνίας, τις πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν μια συγκεκριμένη απόφαση,
Υποστηρίζει το άτομο με αναπηρία να εντοπίσει και διαμορφώσει τις εναλλακτικές επιλογές του για τη λήψη της απόφασής του. Αν αυτό καθίσταται αδύνατο τότε, συμβουλεύει το άτομο με αναπηρία και συζητεί μαζί του τις εναλλακτικές επιλογές του για τη λήψη της απόφασής του,
Υποστηρίζει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το άτομο με αναπηρία να εκφράσει τη βούληση και τις προτιμήσεις του. Αν αυτό καθίσταται αδύνατο εκτιμά και ερμηνεύει ο ίδιος, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, τη βούληση και τις προτιμήσεις του ατόμου με αναπηρία,
Υποστηρίζει το άτομο με αναπηρία να λάβει και να εκφράσει την απόφασή του. Αν αυτό καθίσταται αδύνατο, λαμβάνει, μεταφέρει, εκφράζει, μαζί με το ίδιο άτομο με αναπηρία, την απόφασή του,
Παρακολουθεί και υποστηρίζει το άτομο με αναπηρία στην υλοποίηση της απόφασής του. Αν αυτό καθίσταται αδύνατο, καταβάλλει κάθε απαιτούμενη προσπάθεια και ενέργεια, μαζί με το άτομο με αναπηρία, για υλοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της απόφασης του ατόμου,
Ετοιμάζει εκθέσεις για τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα τους ανά άτομο με αναπηρία και συγκεντρωτικά, συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της ΚΥΣΟΑ και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ), για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Συμβούλων Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση και επέκταση του πιλοτικού προγράμματος στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση και διαβούλευση νέου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή του άρθρου 12 της Σύμβασης ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 11 Απριλίου 2022, στον Γενικό Γραμματέα της ΚΥΣΟΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ccod-kysoa@cytanet.com.cy με τίτλο: “ANERGOSJOBS.COM” ή με τηλεομοιότυπο στο 22318463 ή στη διεύθυνση Τ.Θ. 23513, 1684 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεσθε στα τηλέφωνα 22318465/ 22311602 ώρες γραφείου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA