AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας

ΑΗΚ: 4 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Α/2-2022
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/2-2022
25/03/2022 12:00 Μεσημέρι
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

Αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Τοπογράφου Μηχανικού (Συνδυασμένη με τη θέση του Τοπογράφου Μηχανικού), Κλίμακα Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

2) Μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Μάρκετινγκ (Συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Μάρκετινγκ Α΄), Κλίμακα Ν3Α (Α8-2:€22.527-€37.661 – Α10:€34.284-€47.396 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

3) Δύο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών (Συνδυασμένη με τη θέση του Λειτουργού Νομικών Υπηρεσιών Α΄), Κλίμακα Ν3Α (Α8-2:€22.527-€37.661 – Α10:€34.284-€47.396 – Α11: €40.526-€53.638 – Α12: €44.968-€59.689).

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS