AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Σημαντική Σημείωση:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004, Κ.Δ.Π. 233 του 2004 (όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα) όλες οι θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι εναλλάξιμες.

Τα καθήκοντα και ευθύνες για κάθε θέση που παρατίθενται πιο κάτω είναι ενδεικτικά. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες που άπτονται των εργασιών των θέσεων Τμημάτων/Υπηρεσιών που θα κληθούν να στελεχώσουν.

 

 

1.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΕΛΕΓΚΤΗΣ (ΛΕΛΕ)

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Επιθεώρηση ή/ και επιτόπιος έλεγχος εποπτευόμενων ιδρυμάτων.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
 • Ανάλυση οικονομικών και άλλων στοιχείων.
 • Προγραμματισμός, οργάνωση, διεξαγωγή εποπτικών ελέγχων, καθώς και άλλων συμβουλευτικών έργων.
 • Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία/καταρτισμός στοιχείων.
 • Μελέτη και εφαρμογή Κανονισμών, Οδηγιών και Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή / και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ή / και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ή / και άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών οργάνων, φορέων και αρχών.
 • Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου.
 • Διεκπεραίωση λογιστικών ή συναφών καθηκόντων.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 1. Αναγνωρισμένος Πανεπιστημιακός τίτλος, και
 2. Μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και

Κατάλληλη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους Είτε,

Διδακτορικός τίτλος στη Λογιστική, και

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιπρόσθετα προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Επαγγελματική εμπειρία σε επιτόπιους ελέγχους πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Εξοικείωση ή/και εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ανάκτησης δεδομένων (Relational Database Management Systems).
 • Πολύ καλή γνώση, ανάλυση, επιθεώρηση και λειτουργία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, επεξεργασίας και παρουσίασής τους μέσω δυναμικών αναφορών.
 • Ικανότητα ανάλυσης και διαχείρισης οικονομικών καταστάσεων.
 • Γνώσεις και εμπειρίες σε εποπτικούς κανόνες και πρακτικές, γνώσεις σε διεθνή λογιστικά πρότυπα.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων.

 


2.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΛΟΙΚ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διεξαγωγή ερευνών και μελετών. Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία/καταρτισμός στοιχείων.
 • Ανάλυση και παρακολούθηση τομέα ή τομέων της Κυπριακής Οικονομίας, της ζώνης του ευρώ ή/και άλλων οικονομιών.
 • Καταρτισμός προβλέψεων και ανάλυση μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών.
 • Υποβολή εκθέσεων και εισηγήσεων.
 • Μελέτη και εφαρμογή Κανονισμών και Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΚΤ, ΔΝΤ, Ευρωστάτ ή / και άλλων Ευρωπαϊκών και Διεθνών φορέων, οργάνων, αρχών.
 • Σύνταξη σημειωμάτων, μελετών και δοκιμίων εργασίας.
 • Διεξαγωγή παρουσιάσεων.
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Στατιστική, Μαθηματικά ή άλλα συναφή θέματα, και

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά, και κατάλληλη σχετική πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών

Είτε

Διδακτορικός τίτλος στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, και

3. Άριστη γνώση της Κυπριακής Οικονομίας, και

4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιπρόσθετα προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Γνώση Στατιστικής/Οικονομετρίας. Πείρα προγραμματισμού σε στατιστικά πακέτα όπως η STATA, «R» ή/και «Matlab» ή/και SAS.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ανάληψη πρωτοβουλίας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).
 • Ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης μικροδεδομένων και μακροδεδομένων.
 • Άριστη ικανότητα σύνταξης εκθέσεων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων.

 


ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Οικονομολόγος / Οικονομέτρης (ΛΟΙΚΤΡ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Συντονισμός, παρακολούθηση και συμμετοχή, διαχείριση και ανάπτυξη οικονομικών μοντέλων.
 • Παροχή τεχνοκρατικής/οικονομετρικής/στατιστικής στήριξης.
 • Στατιστική, οικονομετρική ανάλυση οικονομικών και νομισματικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων μικροδεδομένων.
 • Καταρτισμός προβλέψεων και ανάλυση μακροοικονομικών και νομισματικών μεγεθών.
 • Σύνταξη σημειωμάτων, μελετών και δοκιμίων εργασίας.
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Οικονομετρία, Οικονομικά, Στατιστική, Μαθηματικά, Χρηματοοικονομικά ή άλλα συναφή θέματα και

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά με κατεύθυνση στην Οικονομετρία ή στην Οικονομετρία ή στα Χρηματοοικονομικά με κατεύθυνση στην Οικονομετρία, και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε προηγμένες οικονομετρικές μεθόδους μοντελοποίησης (modelling), προγραμματισμού σε στατιστικά πακέτα κυρίως μακροδεδομένων όπως η STATA, «R» ή/και «Matlab» ή/και SAS.

Είτε

Διδακτορικός τίτλος στα Οικονομικά, ή στην Οικονομετρία, και

3.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και

4.  Άριστη γνώση στατιστικών μεθοδολογιών και εφαρμοσμένης οικονομετρίας.

 

Επιπρόσθετα προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:

 • Άριστη γνώση της κυπριακής οικονομίας.
 • Εξαίρετη γνώση Advanced Excel.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ανάληψη πρωτοβουλίας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).
 • Άριστη γνώση προγραμματισμού σε στατιστικά πακέτα κυρίως μικροδεδομένων όπως η STATA, «R» ή/και «Matlab» ή/και SAS.
 • Άριστη ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης πολύπλοκων δεδομένων και ικανότητα σύνταξης εκθέσεων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων.

 


3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Διαχείριση Κινδύνων (ΛΔΚ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διατύπωση προτάσεων για την υιοθέτηση κατάλληλων πολιτικών, οδηγιών και διαδικασιών.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση των πλαισίων πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας, διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών και διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων.
 • Συντονισμός, υποστήριξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των πιο πάνω πλαισίων πολιτικής.
 • Αξιολόγηση εργαλείων για τον εντοπισμό, αποτίμηση και διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.
 • Παρακολούθηση τήρησης των εγκεκριμένων πλαισίων και οδηγιών και σύνταξη αναφορών/εκθέσεων.
 • Υποστήριξη της ανάπτυξης, εφαρμογής και τήρησης των κατάλληλων υποδειγμάτων και μεθοδολογιών επιμέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου.
 • Αναγνώριση, ανάλυση και επιμέτρηση τραπεζικών κινδύνων.
 • Ανάκτηση στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων.
 • Παροχή υποστήριξης στο σχεδίασμά και τη διενέργεια ασκήσεων προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων και επιμέλεια θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος που αφορούν διαχείριση κινδύνων.
 • Συντονισμός διεξαγωγής δοκιμών για επιβεβαίωση της εγκυρότητας των προγραμματισμών επιχειρησιακής συνέχειας και διεξαγωγή αναλύσεων επί των λειτουργικών κινδύνων με στόχο τη διασφάλιση ικανοποιητικής αντιμετώπισής τους.
 • Παρουσίαση των αναλύσεων/ευρημάτων/εισηγήσεων στην ανώτερη διεύθυνση.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στα Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά ή Μαθηματικά/Στατιστική ή Operational Research ή άλλα συναφή θέματα και

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Κινδύνων, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Μαθηματικά/ Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά ή Επαγγελματικός τίτλος Chartered Financial Analyst, και κατάλληλη πείρα σε θέματα διαχείρισης κινδύνων διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών.

Είτε

Διδακτορικός τίτλος σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Χρηματοοικονομικά, Διαχείριση Κινδύνων, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Μαθηματικά / Στατιστική με κατεύθυνση τα Χρηματοοικονομικά και

3.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Επαγγελματικός τίτλος σε συναφή θέμα π.χ. PRM ή FRM ή επαγγελματικό προσόν που σχετίζεται με την επιχειρησιακή συνέχεια (π.χ. business continuity institute), την ασφάλεια πληροφορικής (π.χ. ISACA) ή τη διαχείριση λειτουργικών κινδύνων (π.χ. από το institute risk management).
 • Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης και ανάκτησης δεδομένων (Relational Database Management Systems).
 • Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων.
 • Εμπειρία στη χρήση στατιστικών πακέτων για την ανάλυση δεδομένων.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Ικανότητα εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).

 


4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ B’ ΤΑΞΗΣ / Διαχείριση Υποδομής Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΥΠΟΔ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Μελέτη, σχεδιασμός και διαχείριση υποδομής πληροφορικής και συστημάτων ασφαλείας/προστασίας υποδομής και συστημάτων πληροφορικής.
 • Διαχείριση και καθοδήγηση ομάδας έργου για μελέτη και σχεδίασμά υποδομής πληροφορικής.
 • Καθορισμός αναγκών για εισαγωγή, αναβάθμιση και αντικατάσταση τεχνολογίας.
 • Υποστήριξη χρηστών, αιτημάτων χρηστών και συντονισμός εργασιών κεντρικού φορέα υποστήριξης χρηστών (Helpdesk).
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλα συναφή θέματα, και

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο, και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα υποδομής πληροφορικής όπως διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Windows και Unix, δίκτυα, βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualisation, containerisation), αντίγραφα ασφαλείας (backups), συστήματα ασφάλειας/προστασίας υποδομής και συστημάτων πληροφορικής.

Είτε

Διδακτορικός τίτλος στην Πληροφορική ή Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:

 • Αναγνωρισμένοι επαγγελματικοί τίτλοι/πιστοποιήσεις σε θέματα υποδομής πληροφορικής όπως λειτουργικά συστήματα, δίκτυα, βάσεις δεδομένων, τεχνολογίες εικονικοποίησης, αντίγραφα ασφαλείας και συστήματα ασφάλειας/προστασίας κτλ..
 • Πείρα σε θέματα όπως διαχείριση υποδομής για microservices και continuous integration/continuous delivery, εργαλεία και μεθοδολογίες agile και συντονισμό εργασιών κεντρικού φορέα υποστήριξης χρηστών.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Αναλυτική ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνων.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.

 

 


5.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΑΝΣΠ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Διαχείριση και καθοδήγηση ομάδων ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής.
 • 6.  Συνεργασία με τους χρήστες για καθορισμό επιχειρησιακών αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών.
 • Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής και εφαρμογή λογισμικών πακέτων.
 • Ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία εταιρικών εφαρμογών.
 • Διαχείριση και λειτουργία των απαραίτητων εργαλείων σε Agile κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Παροχή υποστήριξης/εκπαίδευσης χρηστών.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα προσόντα και πείρα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή άλλα συναφή θέματα, και

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο, και κατάλληλη πείρα τουλάχιστον δύο ετών, σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών χρησιμοποιώντας γλώσσες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.

Είτε

Διδακτορικός τίτλος στην Πληροφορική ή Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, και

3.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Επιπρόσθετα Προσόντα:

Πείρα σε θέματα ανάπτυξης λογισμικού όπως τα πιο κάτω, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα:

 • Agile μεθοδολογίες (Scrum, Extreme Programming, Kanban)
 • Αρχιτεκτονική βασισμένη σε microservices, para-virtualization και containers.
 • Τεχνολογίες όπως HTML5, Angular, React, Vue, Nodejs, CSS, Scripting Languages
 • Εργαλεία DevOps όπως version control, continuous integration/continuous delivery
 • Σχεσιακές (Oracle) και μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων (NoSQL)
 • Machine learning and data analysis

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, ικανότητα εκτίμησης κινδύνων.

 


6.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Συστήματα Πληροφορικής – Εποπτεία / Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής (ΛΑΣΠ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Καταρτισμός προγραμμάτων ελέγχου και διεξαγωγή ελέγχου συστημάτων πληροφορικής.
 • Διεξαγωγή μελετών, ερευνών και άλλων παρόμοιων εργασιών.
 • Εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής της ΚΤΚ και των αναθεωρημένων και νέων Εγκύκλιων Οδηγιών και Διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών.
 • Επιθεώρηση ή/και έλεγχος τραπεζών και ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος και ετοιμασία πορισμάτων σε σχέση με θέματα που άπτονται θεμάτων πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριών, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών.
 • Ενεργός συμμετοχή στην προετοιμασία και διεκπεραίωση των επιτόπιων ελέγχων, στην ετοιμασία των σχετικών εκθέσεων και πορισμάτων όσον αφορά θέματα πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριών.
 • Παρακολούθηση των αναφορών και εκθέσεων τις οποίες υποβάλλουν τα αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα ιδρύματα με αντικείμενο τη διακυβέρνηση και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά τις μονάδες πληροφορικής και ασφάλεια πληροφοριών.
 • Διενέργεια εκτίμησης κινδύνων για συστήματα πληροφορικής (Information Risk Assessment) ή/και σε θέματα εποπτείας τεχνολογίας.
 • Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων στην τομέα καινοτόμων εταιρειών και τεχνολογιών (Fintech), με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της Πληροφορικής στην ΚΤΚ ή/και του επιπέδου εποπτείας τεχνολογίας της ΚΤΚ.
 • Σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για χάραξη πολιτικής.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

1. Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε κλάδο θετικών επιστημών, και

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Επιστήμη της Πληροφορικής ή επαγγελματικός τίτλος CISSP, CISA ή CISM, και

κατάλληλη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών και Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων.

Είτε,

Διδακτορικός τίτλος στην Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής ή στις Καινοτόμες Τεχνολογίες (Fintech), και

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, ικανότητα εκτίμησης κινδύνων.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).

 


7.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Ανθρώπινο Δυναμικό (ΛΑΔ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού και υποβολή σχετικών εισηγήσεων με στόχο την πληρέστερη αξιοποίησή του.
 • Διεξαγωγή ερευνών σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και ανάλυσης δεικτών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics και HR Analytics).
 • Παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΤΚ.
 • Διαχείριση εργασιακών θεμάτων.
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Οικονομικές Επιστήμες ή Δημόσια Διοίκηση, και

2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά ή Εργασιακές Σχέσεις, και πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, Είτε

Διδακτορικός τίτλος στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, και

3.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων, ικανότητα επικοινωνίας.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων.
 • Εξαίρετες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Ικανότητα ανάλυσης, σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel.

 


8.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ Οργάνωσης και Προγραμματισμού (ΛΑΔΟΠ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διενέργεια μελετών οργάνωσης.
 • Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση, συντονισμό και διαχείριση έργων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 • Υποβολή εισηγήσεων για την εισαγωγή και βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών.
 • Συντονισμός και υποστήριξη στον καταρτισμό και την αναθεώρηση της στρατηγικής και του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος σε Operational Research ή Organisational Development ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Informatics ή Business Analysis, και

Μεταπτυχιακός τίτλος σε Operational Research ή Organisational Development ή

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Informatics ή Business Analysis, και κατάλληλη πείρα σε θέματα οργάνωσης και διαδικασιών, κατά προτίμηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διάρκειας τουλάχιστον  δύο ετών.

Είτε,

Διδακτορικός τίτλος σε Operational Research ή Organisational Development ή Informatics ή Business Analysis, και

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).

 


9.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ / Νομικό Υπόβαθρο (ANY)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διενεργεί μελέτες, υποβάλλει εκθέσεις και εισηγήσεις.
 • Ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Τμήματος/Υπηρεσία στην οποία θα υπάγεται και του Τμήματος Νομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου..
 • Παροχή βοήθειας στην εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

•  Πανεπιστημιακός τίτλος στα Νομικά, και

•  Μεταπτυχιακός τίτλος στα Νομικά ή άλλο ισότιμο επαγγελματικό προσόν στα Νομικά ή στα Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μέλος σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση υποψηφίων που είναι μέλη σώματος επαγγελματιών Λογιστών που να είναι αποδεκτό από το ΣΕΛΚ, η απαιτούμενη κατάλληλη πείρα μειώνεται στο ένα έτος,

Είτε,

Διδακτορικός τίτλος στα Νομικά, και

•  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων, ικανότητα σύνταξης πρακτικών και εκθέσεων.
 • Ικανότητα διεξαγωγής παρουσιάσεων.
 • Εξαίρετη ικανότητα στη νομική έρευνα και ανάλυση.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).

 


10.  ΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Β’ ΤΑΞΗΣ (ΝΛΒ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Παρέχει γνωμοδοτήσεις, συντάσσει νομοθετήματα και νομικά έγγραφα.
 • Προετοιμάζει και συντονίζει το χειρισμό δικαστικών υποθέσεων σε συνεργασία με τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της Τράπεζας.
 • Παρακολουθεί τη νομοθεσία (Νομοσχέδια και Νόμους), συμπεριλαμβανομένων και νομοθετημάτων σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του / της ανατεθούν, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νομικά ή συναφή θέματα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα και Πείρα:

1.  Πανεπιστημιακός τίτλος στα Νομικά, και

2.  Μεταπτυχιακός τίτλος στα Νομικά ή άλλο ισότιμο επαγγελματικό προσόν στα Νομικά, και

3. Εγγεγραμμένος δικηγόρος στην Κύπρο ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

4.  Κατάλληλη πείρα διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών, και

5.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας..

 


11.  Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Διοικητικά και λογιστικά καθήκοντα υπεύθυνης φύσης.
 • Διεξαγωγή μελετών και ερευνών.
 • Υποβολή εκθέσεων.
 • Συλλογή, ανάλυση και διαχείριση δεδομένων.
 • Διεξαγωγή διαφόρων εργασιών στο Τμήμα στο οποίο θα κληθεί να στελεχώσει.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος ή ισότιμο επαγγελματικό προσόν συναφές με τις εργασίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

2.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνων.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, βάσης δεδομένων, υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων (MS Word, MS PowerPoint και MS Excel).

 


12.  Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό: Διαχείριση Υποδομής Συστημάτων Πληροφορικής (ΔΕΠΔΥΣΠ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Υποστήριξη χρηστών.
 • Διαχείριση αιτημάτων χρηστών.
 • Εγκατάσταση, αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού, εργαλείων και λογισμικού χρηστών.
 • Συμμετοχή σε ομάδα έργου για μελέτη και σχεδίασμά υποδομής πληροφορικής.
 • Παροχή βοήθειας στο συντονισμό των εργασιών του κεντρικού φορέα υποστήριξης χρηστών (Helpdesk).
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο και
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.

Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο, με σαφήνεια, ευγένεια και επί της ουσίας, σε αυστηρά πλαίσια επαγγελματισμού.

Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.

Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.

Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνων.

 


13.  Διοικητικό / Εποπτικό Προσωπικό: Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής (ΔΕΠΑΣΠ)

 

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία λογισμικού και συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής
 • Παροχή βοήθειας στον καθορισμό επιχειρησιακών αναγκών και τεχνικών προδιαγραφών.
 • Παροχή βοήθειας στην ανάλυση και σχεδίασμά συστημάτων πληροφορικής και εφαρμογή λογισμικών πακέτων.
 • Παροχή βοήθειας στη διαχείριση και λειτουργία των απαραίτητων εργαλείων σε Agile κύκλο ανάπτυξης εφαρμογών.
 • Παροχή υποστήριξης/εκπαίδευσης χρηστών.
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του/της ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

1.  Πανεπιστημιακό πτυχίο ή τίτλος στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφές αντικείμενο και

2.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

 

Απαιτούμενες ικανότητες/δεξιότητες:

 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού εργασιών και αποτελεσματική εκτέλεση καθηκόντων κάτω από συνθήκες πίεσης.
 • Εχεμύθεια, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ακεραιότητα χαρακτήρα, ενεργητικότητα, διακριτικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Κριτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων.
 • Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εκτίμησης κινδύνων.

 


14.  Γραφειακό Προσωπικό (ΓΡΑΦΕΑΣ)

 

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εκτελεί συνήθη γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη διαχείριση και καταχώριση αλληλογραφίας.
 • Χειρίζεται ηλεκτρονικό, τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
 • Εκτελεί τις εργασίες του Τμήματος Διαχείρισης Νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών της Μονάδας Ελέγχου και Επεξεργασίας Τραπεζογραμματίων.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Απολυτήριο σχολής Μέσης Παιδείας ή ισότιμη μόρφωση.

(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και

(γ) (ι) Επιτυχία στην Αγγλική του Γ.Π.Ε. Λονδίνου (“Ο” Level in English).

(ιι) Ένα εγκεκριμένο θέμα του Ε.Ε. Λονδίνου ανώτερου επιπέδου ή του Γ.Π.Ε. Λονδίνου προχωρημένου επιπέδου (εκτός από τη μητρική γλώσσα).

(δ) Ευθυκρισία, διακριτικότητα, διοικητικές ικανότητες και ικανότητα να αναλαμβάνει ευθύνες.

(ε) Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένου (word processing) και υπολογιστικών φύλλων (spreadsheets).

 

Γενικές Πληροφορίες:

1.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας) Οδηγιών του 2004, Κ.Δ.Π. 233 του 2004 (όπως αυτές τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα) όλες οι θέσεις της ίδιας βαθμίδας είναι εναλλάξιμες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες που άπτονται των εργασιών των θέσεων Τμημάτων / Υπηρεσιών που θα κληθούν να στελεχώσουν.

2. Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις Λειτουργού Β’ Τάξης / Νομικού Λειτουργού Β’ Τάξης θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €31.231X1.748,21(19)-€64.447. Η εν λόγω μισθοδοτική κλίμακα περιλαμβάνει ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%.

3. Τα άτομα, που θα προσληφθούν στις πιο πάνω θέσεις Διοικητικού Εποπτικού Προσωπικού θα τοποθετηθούν στην κλίμακα €24.959X1,582(20)-€56.599. Η εν λόγω μισθοδοτική κλίμακα περιλαμβάνει ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%.

4. Τα άτομα, που θα προσληφθούν στην πιο πάνω θέση Γραφέα θα τοποθετηθούν στη μισθοδοτική κλίμακα 2α – €14.685X1,072(34)-€51.133. Η εν λόγω μισθοδοτική κλίμακα περιλαμβάνει ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, με κατώτατο όριο τέτοιου επιδόματος €3.370.

Επισημαίνεται ότι:

 • Γραφειακό Προσωπικό στη μισθοδοτική κλίμακα 2α οι οποίοι κατέχουν Δίπλωμα του Institute of Financial Services (IFS) ή του American Institute of Bankers (AIB) ή τίτλο του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ή άλλο κατάλληλο επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό προσόν που θεωρείται ισοδύναμο ή άμεσα σχετιζόμενο με τα καθήκοντα της θέσης του Διοικητικού / Εποπτικού Προσωπικού, εντάσσονται στην μισθοδοτική κλίμακα με αριθμό 2β ως αναφέρεται πιο κάτω, αφού συμπληρώσουν επτά χρόνια υπηρεσίας στην κλίμακα 2α.
 • Γραφειακό Προσωπικό στη μισθοδοτική κλίμακα 2α οι οποίοι κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s Degree) εντάσσονται στη μισθοδοτική κλίμακα με αριθμό 2β ως αναφέρεται πιο κάτω, αφού συμπληρώσουν πέντε χρόνια υπηρεσίας.

Μισθοδοτική κλίμακα 2 β – €18.431X1,435(24)-€52.871. Η εν λόγω μισθοδοτική κλίμακα περιλαμβάνει ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%.

5. Χορηγείται το εκάστοτε τιμαριθμικό επίδομα που ισχύει στη Δημόσια Υπηρεσία. Από το βασικό μισθό θα αποκόπτονται οι εκάστοτε ισχύουσες μειώσεις ή/και αποκοπές. Τα άτομα που θα προσληφθούν δυνατόν να κληθούν να εργαστούν με διαφοροποιημένο από το σύνηθες ωράριο εργασίας της ΚΤΚ.

 

Αιτήσεις:

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου που λειτουργεί εκτός της ιστοσελίδας της ΚΤΚ, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο https://onlinerecruitment.exelsyslive.com/?c=7848f5cb-37df-430d-b362-a50a8a20e4a4 υέσω του συστήματος EXELSYS και αφού πρώτα καταβληθεί από τους αιτητές το τέλος υποβολής αίτησης, το οποίο καθορίστηκε στο ποσό των τριάντα ευρώ (€30,00) (μη επιστρεπτέο) για κάθε θέση που θα αιτηθούν (μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart (https://www.iccsmart.com/e-bill/35000637).

Ως τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων, έχει καθοριστεί η 30η Ιανουάριου 2022 και ώρα 24:00. Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της καθορισμένης ημερομηνίας και ώρας υποβολής αιτήσεων, καμιά αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο στη βάση των πληροφοριών που θα υποβληθούν από κάθε υποψήφιο. Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων θα ζητηθούν απαραιτήτως πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων ή / και σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/τες (όπου εφαρμόζεται).

 

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια:

1.    Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του συστήματος EXELSYS, κατάλληλα συμπληρωμένης, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο

https://onlinerecruitment.exelsyslive.com/?c=7848f5cb-37df-430d-b362-a50a8a20e4a4

2.    Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώρηση ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του συστήματος EXELSYS πρέπει να γίνει η καταβολή του τέλους υποβολής αίτησης που ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (€30,00) (μη επιστρεπτέο) για κάθε θέση που θα αιτηθούν (μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart (https://www.jccsmart.com/e-bill/35000637).

3.    Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή το σύστημα της JCC εξάγει απόδειξη πληρωμής στην οποία καταγράφεται ο αριθμός αναφοράς (JCC SMART REFERENCE NUMBER).

4.    Ο αριθμός αναφοράς (JCC Smart Reference Number) είναι απαραίτητο όπως καταχωρηθεί στο σύστημα EXELSYS πριν την τελική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μέσω του συστήματος της EXELSYS.

5.    Αιτήσεις από υποψήφιους που δεν θα έχουν προχωρήσει, μέχρι την καθορισμένη προθεσμία, στην καταβολή του τέλους υποβολής αίτησης για κάθε θέση που αιτήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας της JCC Smart, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

6.    Ως απόδειξη παραλαβής της αίτησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

Προϋποθέσεις:

Τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση και τα καθήκοντα και ευθύνες που απορρέουν από αυτή καταγράφονται αναλυτικά στην κάθε θέση ξεχωριστά.

Κανένας δεν διορίζεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός αν

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους.

(β) Συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(γ) Κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός.

(δ) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για πειθαρχικό παράπτωμα.

 

Αξιολόγηση Υποψηφίων:

Η αξιολόγηση των υποψηφίων περιγράφεται αναλυτικά στις πιο κάτω ανακοινώσεις

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλετε για σκοπούς πλήρωσης των κενών θέσεων και η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξέταση της αίτησής σας. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να κοινοποιηθούν στην εταιρεία Exelsys Ltd η οποία θα προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν για περίοδο 2 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών θέσεων, νοούμενου ότι δεν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή έναρξη διοικητικής έρευνας από εποπτική αρχή της Δημοκρατίας.
 • Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έχετε δικαίωμα:

α) Ενημέρωσης και πληροφόρησης,

β) Πρόσβασης,

γ) Διόρθωσης και διαγραφής,

δ) Εναντίωσης, και

ε) Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τον τρόπο που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@centralbank.cy

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν κατάλληλα συμπληρωμένες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 24:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA