AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: 11 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας: 11 Έκτακτες Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΥΕΕΒ)
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ)

1. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (N. 70(I)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση έντεκα (11) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τη στελέχωση των Υπηρεσιών του ΥΕΕΒ που έχουν ως αρμοδιότητα την εφαρμογή και λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι θέσεις αφορούν:
α) Τέσσερις (4) Λειτουργούς για τα έργα / σχέδια χορηγιών της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α (Κλ. Α8).
β) Επτά (7) Λειτουργούς για τα έργα / σχέδια χορηγιών που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κλ. Α8). Οι πέντε (5) λειτουργοί θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας και οι δύο (2) λειτουργοί την Υπηρεσία Εμπορίου.

2. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας Α8. Με βάση το άρθρο 10 του πιο πάνω Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής (€22.048) για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Οι δαπάνες των πιο πάνω εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής (για τις θέσεις 1(α) πιο πάνω) και από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (για τις θέσεις 1(β) πιο πάνω).

3. Η μέγιστη διάρκεια εργοδότησης θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση των έργων / σχεδίων χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα πιο πάνω προγράμματα (12/2027 με δικαίωμα ανανέωσης ακόμη δύο χρόνια για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και 06/2026 για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), εφόσον κατά την αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί επαρκής και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι)/2016. Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου.

4. Σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κατά την ετήσια αξιολόγησή του κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967-2003.

5. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.

6. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν θα αφορούν την εφαρμογή ή/και διαχείριση των Σχεδίων Χορηγιών (εφεξής «Τα Σχέδια») που συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
− Ετοιμάζει, εφαρμόζει και διαχειρίζεται τα Σχέδια.
− Αξιολογεί προτάσεις που υποβάλλονται και υλοποιούνται στα πλαίσια των Σχεδίων για σκοπούς χρηματοδότησης.
− Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των προτάσεων/έργων που εγκρίνονται και της τήρησης των δεσμεύσεων περιλαμβανομένης και της έγκαιρης απορρόφησης των κονδυλίων.
− Παρέχει στο κοινό πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενημέρωση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα Σχέδια.
− Ενημερώνει και επεξεργάζεται στοιχεία ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν τα Σχέδια.
− Αναφέρεται στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή/και σε εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο Λειτουργό και εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με την υλοποίηση των Σχεδίων.
− Συμμορφώνεται με τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς εφαρμογής του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α. ή/και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
− Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν σε σχέση με την εφαρμογή και διαχείριση του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
− Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος ή του Σχεδίου
− Ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων, πρακτικών, διεκπεραίωση σχετικής με τα καθήκοντα αλληλογραφίας και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
− Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση του Προγράμματος ή του Σχεδίου.

7. Απαιτούμενα προσόντα:
i. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική.
(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ii. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας).
(Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας).
iii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανική και διοικητική ικανότητας, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
iv. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

8. Επιπλέον προσόντα:
i. (α) Μεταπτυχιακός τίτλων σπουδών (περιλαμβανομένης της κατοχής Διδακτορικού διπλώματος), ο οποίος αποκτήθηκε από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική,
ή
(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου, νοουμένου ότι κατέχουν και τα στην παράγραφο (7) πιο πάνω προσόντα.
ii. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με την εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων χορηγιών ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία.
iii. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το οριζόμενο στην παράγραφο 7(i) απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν της θέσης.
iv. Κατοχή διπλώματος LCCI Level 3, Certificate in Accounting (Higher) (μόνο για αιτητές που δεν έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Λογιστική ή που δεν είναι Λογιστές Εγγεγραμμένοι στο ΣΕΛΚ).

9. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση:

Σημειώσεις:
− Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται με βάση (i) διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με την εφαρμογή ή διαχείριση προγραμμάτων, σχεδίων χορηγιών ή έργων συγχρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία, (ii) διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας σχετική με το οριζόμενο στην παράγραφο 7(i) απαιτούμενο ακαδημαϊκό προσόν της θέσης και (iii) σε περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει ισοψηφία, θα γίνει κλήρωση για την επιλογή των υποψηφίων, στην παρουσία των εμπλεκομένων αν το επιθυμούν.
− Οι τέσσερις (4) πρώτοι υποψήφιοι με την ψηλότερη βαθμολογία θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες Σχεδίων του Προγράμματος Θ.Αλ.Ε.Ι.Α (μέγιστη διάρκεια εργοδότησης μέχρι 31/12/2027 με δικαίωμα ανανέωσης ακόμα δύο χρόνια) και οι επόμενοι επτά (7) υποψήφιοι με την ψηλότερη βαθμολογία θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Βιομηχανίας και Τεχνολογίας ή την Υπηρεσία Εμπορίου για τις ανάγκες Σχεδίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (μέγιστη διάρκεια εργοδότησης μέχρι 30/6/2026).
Σημειώνεται ότι έναρξη εργοδότησης του πρώτου (1ου ) έως δέκατου (10ου) επιτυχόντα αναμένεται να είναι άμεση ενώ η ημερομηνία έναρξης εργοδότησης του ενδέκατου (11ου) επιτυχόντα, αναμένεται να είναι η 1/1/2023.
− Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του συμβολαίου οποιουδήποτε επιτυχόντα, τότε η κενωθείσα θέση δύναται να πληρείται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των προσώπων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα υποψηφίων.
− Η κατοχή σχετικής πείρας θα γίνεται αποδεκτή για αξιολόγηση / βαθμολόγηση του υποψηφίου νοούμενου ότι αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του σχετικού πανεπιστημιακού διπλώματος με το οποίο πληρείται το απαιτούμενο στην παράγραφο 7(i) προσόν.
− Η εργασιακή πείρα θα πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω: (α) αποδεικτικών της Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (YKA) (όπως αναλυτική κατάσταση αποδοχών ανά εργοδότη ανά έτος) τα οποία να επιβεβαιώνουν τις σχετικές περιόδους εργοδότησης και (β) βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης τα οποία να αποδεικνύουν την κατοχή πείρας όπως καθορίζεται στα απαιτούμενα προσόντα ή/και κριτήρια αξιολόγησης. Οι βεβαιώσεις / συμβόλαια εργοδότησης θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση/ρόλο/καθήκοντα που κατείχε ο υποψήφιος, τη χρονική διάρκεια με ημερομηνίες – μήνα/έτος και να τεκμηριώνουν επαρκώς την κατοχή της απαιτούμενης γνώσης/πείρας.
Οι βεβαιώσεις / συμβόλαια εργοδότησης από τον τρέχοντα εργοδότη των υποψηφίων και μόνο αυτές, δύναται να υποβληθούν μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου κατάταξης και σε περίπτωση που προσφερθεί θέση στον υποψήφιο.
− Για τεκμηρίωση σχετικής πείρας που αποκτήθηκε από εργοδότηση στο εξωτερικό απαιτείται προσκόμιση μόνο των σχετικών βεβαιώσεων ή/και συμβολαίων εργοδότησης (όπως αναφέρεται στο (β) πιο πάνω).
10. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, συμπληρώνοντας την «Αίτηση Απασχόλησης ΕΟΧ/ΥΕΕΒ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ» – για τις θέσεις των Λειτουργών Σχεδίων, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν από την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (http://www.meci.gov.cy/sit/) και της Υπηρεσίας Εμπορίου (http://www.meci.gov.cy/ts) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
11. Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να κατατεθούν έναντι απόδειξης παραλαβής στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου, στη διεύθυνση:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 2.00 μ.μ. Το εμπρόθεσμο της παράδοσης του φακέλου θα βεβαιώνεται από τη σφραγίδα του Αρχείου του Υπουργείου ή τη σφραγίδα του ταχυδρομείου για τους φακέλους που θα αποσταλούν συστημένοι ταχυδρομικώς.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (για τη θέση Λειτουργών Σχεδίων)».
12. Το Έντυπο Αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αποδεικτικά από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.). Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Επιπλέον, όσα πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα – εκτός από τα Αγγλικά – θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά από Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις που δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά και βεβαιώσεις, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.
13. Σε περίπτωση κατοχής ισότιμου προσόντος που πληροί το οριζόμενο στην παράγραφο 7(i) απαιτούμενο προσόν της εκάστοτε θέσης, με την αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται σχετικό πιστοποιητικό ισοτιμίας, που να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή αίτησης, εκδομένο από επίσημο φορέα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων.
14. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση εργασίας τακτής προθεσμίας με μέγιστη περίοδο εργοδότησης αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 3, εκτός εάν τα Σχέδια ολοκληρωθούν νωρίτερα. Οι επιτυχόντες, πριν υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν επίσημο έγγραφο, στην Ελληνική γλώσσα, που να αποδεικνύει καθαρό ποινικό μητρώο .
15. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς:
Μαρία Ιωαννίδου (τηλ. 22867261 e-mail: mariioannidou@meci.gov.cy)
Ανδρέας Λιζίδης (τηλ. 22867148, e-mail: alizides@meci.gov.cy)
Βασίλης Σεργίου (τηλ. 22867268, e-mail: vsergiou@meci.gov.cy)