AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση Εργασίας

Σ.Ε.Ο.Κ.: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Νομικός Βοηθός

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Νομικό Βοηθό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

Απαιτούμενα Προσόντα
Κάτοχος Πτυχίου Νομικής.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, κ.α.).
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή).
Άριστες γραμματειακές και οργανωτικές δεξιότητες.
Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
Ως πρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν, τίτλοι σπουδών ή πείρα σε Διαχείριση Συμβολαίων (Contract Administration) ή Δίκαιο Κατασκευών (Construction Law).
Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Καθήκοντα Ευθύνες

Σύνταξη αλληλογραφίας.
Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων για σχετικές νομοθεσίες
Τήρηση Πρακτικών Συναντήσεων/ Συνεδριάσεων.
Τήρηση αρχείου.
Διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων.
Επικοινωνία με Μέλη.
Υποστήριξη Μελών σε συναφή θέματα.

Απολαβές – Ωφελήματα

Αναλόγως προσόντων και πείρας
Ταμείο Προνοίας
13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy, μέχρι τις 28/10/2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA