AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός

Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.: Ζητείται Γραμματειακός Λειτουργός – Λευκωσία

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος τριετούς (3) φοίτησης στις Γραμματειακές Σπουδές ή πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
 • Άριστη γνώση στον χειρισμό προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Άριστη γνώση χρήσης διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter) κλπ.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία, Σύνταξη – Γραφή).

Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων.
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα.

Καθήκοντα – Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείων
 • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων της
 • Τηρεί Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Έρχεται σε επαφή με το κοινό και δέχεται ή και παρέχει πληροφορίες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά επιχορηγημένα Προγράμματα (ΑνΑΔ)
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση hr@oseok.org.cy, μέχρι τις 28/10/2021.

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA