AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής /Λογίστρια

Μ.Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΤΔ: Ζητείται Λογιστής /Λογίστρια – Λευκωσία

Η εταιρεία Μ.Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών ΛΤΔ εργοδότης παροχής ίσων ευκαιριών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λογιστή/Λογίστριας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Διαχείριση και ταξινόμηση λογιστικού αρχείου και εγγράφων

 • Οργάνωση και προγραμματισμός για την εύρυθμη λειτουργία όλων των λογιστικών εργασιών

 • Ετοιμασία και χειρισμός μισθοδοσίας προσωπικού και κοινωνικών ασφαλίσεων

 • Ετοιμασία δήλωσης ΦΠΑ ανά τριμηνία

 • Έκδοση και ταξινόμηση τιμολογίων και αποδείξεων

 • Πληρωμή τιμολογίων

 • Πληρωμή φόρων/τελών και άλλων εξόδων

 • Ετοιμασία αναφορών για τη Διεύθυνση (προϋπολογισμός και οικονομικές εκθέσεις)

 • Ρύθμιση και συνεισφορά στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ λογιστηρίου και των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας

 • Υποστήριξη εξωτερικού ελεγκτή

 • Μέριμνα για κλείσιμο λογαριασμών και λογιστικού έτους

 • Διευθέτηση τραπεζικών καταθέσεων

 • Καταχώρηση εγγραφών, ενημέρωση λογιστικών βιβλίων και λογιστικού συστήματος

 • Διασφάλιση ότι όλες οι καταχωρήσεις και λογιστικές εγγραφές είναι έγκυρες και ακριβείς

 • Έλεγχος πιστωτικής κατάστασης και ετοιμασία καταστάσεων πληρωμών πελατών

 • Άλλα συναφή καθήκοντα όπως ορίζονται από τις διαδικασίες της εταιρείας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο στη Λογιστική ή τα Χρηματοοικονομικά ή τα Οικονομικά ή κάτοχος διπλώματος LCCI Higher, AAT, CAT

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο

 • Απαραίτητη γνώση λογισμικού Powersoft/Esoft

 • Πολύ καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών και  ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων MS Office, μέσων online επικοινωνίας και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών

 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

 • Οργανωτικές ικανότητες και Υπευθυνότητα

 • Εχεμύθεια

 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

Αιτήσεις με βιογραφικά να αποστέλλονται στο hr@mhalloumas.com.cy με την ένδειξη ΛΟΓΙΣΤΗΣ/10/2021.

(AD-ΧΑΛ-5)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA