AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λεμεσός

Η Εταιρία P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD ζητά να προσλάβει Λειτουργό Λογιστηρίου:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λογιστικής, Οικονομικών).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εργατικότητα, ομαδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και εχεμύθεια.
 • Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια και υψηλό επίπεδο ευθύνης.
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές, διαπροσωπικές και οργανωτικές δυνατότητες.
 • Λευκό ποινικό μητρώο.

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση συναλλαγών στο λογισμικό πρόγραμμα της Εταιρίας σε καθημερινή βάση.
 • Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών και μηνιαία συμφιλίωση με τις καταστάσεις τραπεζών.
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για θέματα λογαριασμών.
 • Καταχωρήσεις γενικής λογιστικής (παραστατικών αγορών, τιμολογίων, αποδείξεων, πληρωμών, εισπράξεων, δαπανών, πάγιων στοιχείων κλπ).
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α (υπολογισμός και ηλεκτρονική υποβολή).
 • Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες βάσει χρονοδιαγραμμάτων όσον αφορά την είσπραξη των υπολοίπων τους.
 • Προετοιμασία και Καταχώρηση του μηνιαίου υπολογισμού της Μισθοδοσίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων εκπτώσεων.
 • Προετοιμασία και παράδοση έτοιμης λογιστικής εργασίας για έλεγχο από τον ελεγκτικό οίκο.
 • Προετοιμασία Ταμείου, Ισολογισμού και συμφιλίωσης λογαριασμού κερδοζημιών.
 • Προετοιμασία Ταμειακών Ροών και λογαριασμού διαχείρισης.
 • Τιμολόγηση Πελατών.
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση των εγγραφών και των αρχείων.
 • Προετοιμασία των οδηγιών πληρωμής και των ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Συμπλήρωση Φορολογικών Δηλώσεων IR1 και IR7.
 • Έκδοση Πιστοποιητικών Αποδοχών προσωπικού IR63.
 • Προετοιμασία Αναλυτικών Στατιστικών Πινάκων.
 • Προετοιμασία και Παρακολούθηση Προϋπολογισμών.
 • Προετοιμασία των καταθέσεων, επιταγών και μετρητών στην τράπεζα, σε καθημερινή βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους εδώ: pavlos.aspris@ptafoodlab.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Accounting Officer

The Company P.T.A FOOD LAB & NUTRITIONAL SERVICES LTD is looking to hire Accounting Officer:

Necessary Qualifications:

 • Higher Education Degree (Accounting, Economics).
 • Very good computer skills.
 • Very good knowledge of Greek and English.
 • Character integrity, diligence, teamwork, spirit of cooperation and confidentiality.
 • Strong organizational skills, attention to detail and high level of responsibility.
 • Very good interpersonal and organizational communication skills.
 • Clean criminal record.

Responsibilities:

 • Registration of transactions in the company’s software, on a daily basis.
 • Bank account keeping and monthly reconciliation with bank statement.
 • Communication with customers and suppliers on account issues.
 • General accounting entries (for purchases, invoices, receipts, payments e.t.c).
 • V.A.T declarations (calculation and form submission).
 • Communication with clients, according to schedule, for the collection of their balances, on a daily basis.
 • Preparation and posting of monthly payroll, calculation of PAYE social insurance and other deductions.
 • Preparation of the books and records of the clients for the external auditors.
 • Preparation of cash, balance sheet and P&L reconciliation.
 • Preparing cash flows and management accounts.
 • Customer Invoicing.
 • Recording and archiving of records and files.
 • Preparation of payment instruction and online payments.
 • Completion of IR1 and IR7 forms.
 • Issuing Certificate earnings IR63.
 • Preparation of statistical Analysis.
 • Preparing and monitoring budgets.
 • Preparation of cheques and cash deposits for the banks, on a daily basis.

Those interested can send their CV here: pavlos.aspris@ptafoodlab.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”