AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας Θέσης Διοικητικού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των
θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές
Επιστήμες, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες Σχέσεις, Κοινωνιολογία,
Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία.
Σημείωση: ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
ή
(β) Μέλος οποιουδήποτε σώματος ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό
φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Διοικητικού Λειτουργού”, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66, 3012 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα της Παρασκευής
08 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 2μμ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS