AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: Ζητείται Γραμματέας

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μόνιμης θέσης Γραμματέα (Θέση πρώτου διορισμού).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως:

Ειδική Μισθοδοτική Κλίμακα:

Ευρώ: (27.000,  27.650,  28.300,  28.950,  29.600,  30.250,  30.900,  31.550,  32.200,  32.850,  33.500,  34.150,  34.800,  35.450,  36.100,  36.750,  37.400,  38.050,  38.700,  39.350,  40.000)

Στη μισθοδοσία θα αποκόπτονται Κοινωνικές Ασφαλίσεις και Ταμείο Προνοίας. Θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό και 13ος μισθός.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΤΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΤΛ ΕΔΩ

Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και είναι υπεύθυνος/η έναντι του Προέδρου της Ένωσης για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και αποτελεσματική λειτουργία των γραμματειακών υπηρεσιών, του γραφείου και του προσωπικού.
  • Μεριμνά για:

α) την εφαρμογή της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Ένωσης Κοινοτήτων,  Νομοθεσίας και Κανονισμών.

β) την ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο και τον Ταμία της Ένωσης.

γ) την εξέταση υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και την υποβολή εισηγήσεων.

δ) την ετοιμασία και φύλαξη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ένωσης, την παρακολούθηση της προόδου για τις διάφορες ενέργειες και δράσεις που συμφωνούνται, την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων και τη διεκπεραίωση της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

3) Συνεργάζεται με τους αρμόδιους λειτουργούς όλων των κυβερνητικών τμημάτων/υπηρεσιών καθώς και άλλους εταίρους  για θέματα που έχουν σχέση με την Ένωση Κοινοτήτων και τις Κοινότητες.

4) Φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια των Επαρχιακών Ενώσεων Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

5) Μελετά και παρουσιάζει ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη των Κοινοτήτων και ενημερώνει τις Κοινότητες, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης.

6) Είναι υπεύθυνος/η για την αποτελεσματική λειτουργία του γραφείου της Ένωσης συμπεριλαμβανομένου και τη μεταφορά των αρχείων του γραφείου σε ψηφιακή μορφή.

7) Εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

8) Εποπτεύει, καθοδηγεί και μεριμνά για την κατάρτιση του προσωπικού.

9) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Υποβολή Αιτήσεων

  1. Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου (διεύθυνση: Κυβερνητικές Κατοικίες, 52 – 2063 Στρόβολος, ή/και στο τηλέφωνο 22672576 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή από 7.30π.μ. μέχρι 3.00μ.μ.) καθώς και από την ιστοσελίδα της Ένωσης www.ekk.org.cy)
  2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Ένωσης έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη πιο πάνω διεύθυνση. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 (μεσημέρι),

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΤΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΤΛ ΕΔΩ