AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙδΕΚ: Ζητείται Γραφέας Γενικών Καθηκόντων (αρχικός μηνιαίος μισθός €1.332,66)

ΙδΕΚ: Ζητείται Γραφέας Γενικών Καθηκόντων (αρχικός μηνιαίος μισθός €1.332,66) – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εκτελεί  οποιαδήποτε εργασία γραμματειακής ή γραφειακής φύσης.
 • Καταχωρεί στοιχεία, επεξεργάζεται  δεδομένα, προετοιμάζει έγγραφα, αρχειοθετεί, τηρεί μικρό ταμείο, τηρεί πρακτικά συναντήσεων, συμβάλλει στην οργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων και ταξιδιών, χειρίζεται το τηλέφωνο, διεκπεραιώνει αλληλογραφία και φωτοτυπεί.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από το Γενικό Διευθυντή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση MS Office και πολύ καλός χειρισμός του διαδικτύου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα σε δυναμικό περιβάλλον, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας,  και οργανωτική ικανότητα.
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση με σπουδές τουλάχιστον δύο (2) ετών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • €1.332,66 αρχικός μηνιαίος μισθός, στη μισθολογική κλίμακα ΙδΕΚ-ΚΜ9.
 • Καταβάλλεται 13ος μισθός.
 • Στο βασικό μισθό προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία.
 • Καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 • Επιχορηγημένο Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, συμπληρωματικό του ΓΕΣΥ.
 • Ταμείο Προνοίας με 7% Εισφορά Εργοδότη.
 • Φιλικό ωράριο εργασίας, 08:00 – 15:00, εκτός Τετάρτης 08:00 – 18:00 και ωράριο 08:00 – 15:00 καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 • Δωρεάν χώρος στάθμευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου, πρώτου διορισμού, συνολικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής

 και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS