AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 49 νέες θέσεις εργασίας

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου: 49 νέες θέσεις εργασίας

A/7-2021
Γνωστοποίηση Κενών Θέσεων Αρ.Α/7-2021
02/07/2021 12:00 Μεσημέρι
Ημερομηνία εξέτασης δεν έχει οριστεί.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

1) Σαράντα πέντε (45) κενές θέσεις Εργάτη Δικτύου (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Δικτύου), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1: €15.200-€18.522-Α2: €15.260-€19.788).

2) Τέσσερις (4) κενές θέσεις Εργάτη Σταθμού (Συνδυασμένη με τη θέση του Βοηθού Τεχνίτη Σταθμού), Κλίμακα Α1-Α2 (Α1:15.200-18.522-Α2:15.260-19.788).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS