AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΙΔΕΠ: Ζητείται Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης

ΙΔΕΠ: Ζητείται Λειτουργός Οικονομικής Διαχείρισης – Λευκωσία

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ζητά να προσλάβει Λειτουργό Οικονομικής Διαχείρισης, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας.

Σχέδιο Υπηρεσίας Λειτουργού Οικονομικής Διαχείρισης

Κλίμακα Μισθοδοσίας: Α8-Α10-Α11 (Συνδυασμένες κλίμακες) – όπως αυτές ισχύουν στη Δημόσια Υπηρεσία

Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Ι. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α)  Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και ετοιμάζει  τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(β) Βοηθά τη Διεύθυνση του Ιδρύματος, στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των χρηματο-οικονομικών λειτουργιών του Ιδρύματος και στην αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής.

(γ)  Φροντίζει για την καθημερινή καταχώρηση των λογιστικών συναλλαγών στα λογιστικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα.

(δ) Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων και εξόδων και τη διενέργεια δαπανών, εφαρμόζει τις λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς  που διέπουν το Πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ.

(ε) Βοηθά στην ετοιμασία των μηνιαίων / ετήσιων καταστάσεων για την διαχείριση των οικονομικών του Ιδρύματος και την διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

(στ) Διενεργεί ή/και επιβλέπει τους πρωτογενείς ελέγχους με βάση τις οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υφιστάμενους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την διαχείριση των κονδυλίων και ενημερώνει τα σχετικά συστήματα.

(ζ)  Ετοιμάζει τη σχετική αλληλογραφία για τους ελέγχους σε συνεργασία με τους ανωτέρους και ενημέρωση των σχετικών συστημάτων και προγραμμάτων.

(η) Βοηθά στην προετοιμασία προσχέδιου του προϋπολογισμού και την έγκαιρη υποβολή του στην Διεύθυνση.

(θ)  Βοηθά στην ετοιμασία του Μισθολογίου και την ετοιμασία των σχετικών καταστάσεων.

(ι) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει το κατώτερο προσωπικό του τμήματος.

(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διευθυντή του Ιδρύματος, συναφή με τα καθήκοντά του.

ΙΙ. Απαιτούμενα προσόντα:

  1. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
  2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
  3. Διετή τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης μετά την απόκτηση του προσόντος που προαπαιτείται για την εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.  Η διετή πείρα θα πρέπει να έχει αποκτηθεί κατά τη περίοδο 2014-2020.
  4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
  5. Πείρα στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα αποτελεί  πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε προφορικό ή/και γραπτό διαγωνισμό, όπως ήθελε αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  2. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Ίδρυμα, με εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας.
  3. H πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τα ισχύοντα στη Δημόσια Υπηρεσία.
  4. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να μην προσλάβει κανένα υποψήφιο εάν κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης.
  5. Η κατοχή όλων των απαιτήσεων της παραγράφου ΙΙ πιο πάνω, καθώς και της τυχόν απαιτούμενης εργασιακής πείρας, πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα από τους υποψηφίους. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διεξάγει τη δέουσα έρευνα για τη διαπίστωση της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και πείρας, στο πλαίσιο της οποίας δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή και πρόσθετα τεκμήρια από τους αιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες για τις θέσεις (Σχέδια Υπηρεσίας, μαζί με τις μισθοδοσίες και τα απαιτούμενα προσόντα, Προσαρτήματα σχεδίων Υπηρεσίας, Διαδικασία πρόσληψης και Ηλεκτρονική αίτηση) στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ, https://idep.org.cy/theseis-ergasias   ή στον σύνδεσμο «Θέσεις Εργασίας», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του ΙΔΕΠ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 18/06/2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS