AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: 6 Θέσεις Γραφέων

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: 6 Θέσεις Γραφέων – Παγκύπρια

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για έξι κενές μόνιμες θέσεις Γραφέων στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθολογική Κλίμακα:

Κλίμακα 2 : €14.679, €14.825, €14.971, €15.117, €15.264, €15.410, €15.772, €16.607, €17.443, €18.279, €19.594, €20.910, €22.225, €23.540, €24.856, €26.171, €27.487, €28.802, €30.118, €31.433, €32.748, €34.181, €35.613, €37.045, €38.477, €39.909, €41.341, €42.773, €44.205, €45.637, €47.069, €48.501, €49.933.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί και επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 1. Αναλαμβάνει εργασίες ταμείου (καταθέσεις, αναλήψεις, άνοιγμα λογαριασμού, εντολή μη πληρωμής επιταγής, εντολές για πληρωμή λογαριασμών, ανανεώσεις γραμματίων κλπ).
 2. Εξυπηρετεί το κοινό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οργανισμού.
 3. Παραλαμβάνει και διαχειρίζεται αιτήματα πελατών (δάνεια κλπ).
 4. Ετοιμάζει εντάλματα πληρωμών και έκδοσης επιταγών.
 5. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 6. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα στον Οργανισμό.
 7. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
 8. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και άλλων μητρώων.
 9. Δακτυλογραφεί και στενογραφεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 10. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.
 11. Συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής με το έργο του Οργανισμού νομοθεσίας.
 12. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Οργανισμού.
 13. Βοηθά στην διαδικασία της αποδοχής νέων πελατών, καθώς και στην εποπτεία   υφιστάμενων πελατών, σε θέματα Καταπολέμησης Βρώμικου Χρήματος και λήψη και εξακρίβωση προσωπικών στοιχείων βάσει της ισχύουσας πολιτικής.
 14. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που ήθελε εγκριθεί ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 5. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:

 1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.
 2. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
 3. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος ή σχετικού επαγγελματικού τίτλου ή ισότιμου προσόντος θα παίρνουν 4 επιπλέον προσαυξήσεις σύμφωνα με τους περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς.
 4. Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα εξέτασης €20. Οι σχετικές οδηγίες αναφέρονται στην παράγραφο “Υποβολή Αιτήσεων”.

Υποβολή  Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά τα οποία στοιχειοθετούν τα προσόντα και τις γνώσεις του. Οι αιτήσεις να υποβληθούν μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy.Τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται με αντίγραφα των απαραίτητων Πιστοποιητικών ή δεν υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.

Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

 

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί δικαίωμα συμμετοχής €20 στον λογαριασμό με:

IBANCY59 0210 2510 0000 0000 9093 0215

BIC/SWIFTHFICCY2N

Όνομα δικαιούχου: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Στα στοιχεία πληρωμής θα πρέπει να καταγράφεται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητας του/της αιτητή/αιτήτριας.

Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επισυναφθεί ηλεκτρονικά στην αίτηση που έχει υποβληθεί. Η επισύναψη της απόδειξης πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα αντιστοιχηθούν με απόδειξη πληρωμής δεν θα εξετάζονται.

Για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 οι αιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.hfc.com.cy/δηλώσεις-προσωπικών-δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, στα τηλέφωνα 22503414 και 22503333, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι τις 2.00μ.μ. ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, recruitment@hfc.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS