AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Codeca Ltd: Θέσεις εργασίας

Codeca Ltd: Θέσεις εργασίας – Λάρνακα

1.  Υπεύθυνος Κτιρίου/Συντηρητής

1. Το εν λόγω άτομο απαιτείται να είναι:

Απόφοιτος Σχολής Μέσης ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή να κατέχει δίπλωμα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή διετές δίπλωμα Μεταλυκειακής ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ηλεκτρομηχανολογικές και Υδραυλικές Εργασίες ή σχετική επαγγελματική εμπειρία στις προαναφερθείσες εργασίες τουλάχιστον 5 ετών. Το ωράριο εργασίας του Συντηρητή θα είναι 8:00-16:00 σε πενθήμερη βάση, καθώς και όπου κρίνεται αναγκαίο με βάση τις ανάγκες του Κέντρου.

 

2. Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του Συντηρητή θα είναι τα ακόλουθα:

 • Εξετάζει τις κλειδαριές των θυρών/παραθύρων και επιβεβαιώνει την ασφάλεια των αποθηκών και οποιονδήποτε άλλων δωματίων / μονάδων / χώρων στο Κέντρου.
 • Επιθεωρεί τακτικά τις εγκαταστάσεις του Κέντρου και καταγράφει όλες τις ανάγκες συντήρησης/αλλαγής/επιδιόρθωσης και βεβαιώνεται ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.
 • Πραγματοποιεί επιτόπιες παρακολουθήσεις στους κοινόχρηστους χώρους/αίθουσες, καθώς και στα δωμάτια των διαμενόντων (κατόπιν ενημέρωσής τους) για να πιστοποιεί την καλή κατάσταση του εξοπλισμού και των ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. συσκευές κλιματισμού) και να ενημερώνει για ανάγκες επιδιόρθωσης/συντήρησης όπου χρειάζεται.
 • Επιλαμβάνεται άμεσα οποιουδήποτε περιστατικού προκύψει σε θέματα συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιφράξεων του Κέντρου, καθώς και τήρησης κανονισμών ασφαλείας και ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για επίλυση των προβλημάτων που πιθανό προκύψουν ή/και τους αρμόδιους λειτουργούς του Κέντρου
 • Βεβαιώνεται για την ορθή χρήση των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών / ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τόσο από τους διαμένοντες, όσο και από το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου απαιτείται, σε θέματα ορθού χειρισμού και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και θέματα που αφορούν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
 • Εκτελεί μικρές εργασίες συντήρησης – εγκαθιστά, συντηρεί, ελέγχει ή/και επιδιορθώνει ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις (π.χ. έλεγχος σωλήνων νερού / καθαρισμός φίλτρων πλυντηρίων, έλεγχος λειτουργίας διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών, πριζών κλπ), ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές (προβαίνει στις πιο πάνω εργασίες μόνο όπου δεν προβλέπεται η εκτέλεση τους μέσω της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί μεταξύ είτε της Υπηρεσίας Ασύλου ή μεταξύ άλλων αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. Τμήμα Δημοσίων Έργων, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία) με άλλους εξωτερικούς αναδόχους.
 • Βεβαιώνεται για την ορθή φύλαξη και συντήρηση όλων των εργαλείων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τα ασφαλίζει σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε άλλα άτομα και κυρίως τα παιδιά.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που αφορούν την παροχή υπηρεσιών που εκτελεί και τηρεί σχετική κατάσταση για αναφορά στους αρμοδίους λειτουργούς του Κέντρου και της Αναθέτουσας Αρχής, ούτως ώστε να προβούν στις ανάλογες ενέργειες.
 • Τηρεί με σχολαστικότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας, υγείας και σχετικούς κανονισμούς.
 • Παρέχει οποιεσδήποτε συναφή υπηρεσίες του ανατεθούν.
 • Ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου και τις οδηγίες που θα του δίνονται, δυνατό να αναλαμβάνει την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”


2.  Κλητήρας/Βοηθός Γενικών Καθηκόντων

1. Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του Κλητήρα/Βοηθού Γενικών Καθηκόντων είναι τα ακόλουθα:

 • Κατέχει άδεια οδήγησης και διαθέτει και χρησιμοποιεί ιδιόκτητο αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο που του παρέχεται από τον Ανάδοχο για σκοπούς μεταφοράς επιστολών, φακέλων και δεμάτων διεξάγοντας δρομολόγια κατά μέσο όρο μέχρι και 100 χιλιόμετρα ημερησίως. Νοείται ότι το αυτοκίνητο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από την νομοθεσία για τη κυκλοφορία του, όπως πιστοποιητικό καταλληλότητας, ασφάλιση έναντι τρίτου, άδεια κυκλοφορίας κτλ. Η ανάγκη για μετακίνηση του Κλητήρα θα πιστοποιείται από τον Υπεύθυνο του Κέντρου.
 • Μεταφέρει φακέλους, επιστολές, έγγραφα, μηνύματα, γραφική ύλη και άλλα υλικά από και προς την Υπηρεσία Ασύλου, την Υ.Α.Μ, το Κέντρο Φιλοξενίας (ΚΕΦ) και άλλες κρατικές υπηρεσίες ή και ιδιώτες κτλ, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν.
 • Χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικές μηχανές, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά μέσα.
 • Ταξινομεί έγγραφα, αιτήσεις.
 • Εκτελεί βοηθητικές εργασίας κατά την παραλαβή των αιτήσεων πρόθεσης/ασύλου, όπως φωτογραφίες αιτητών, κλήση τους για συνέντευξη κτλ.
 • Χειρωνακτική εργασία, τακτοποίηση αιθουσών.
 • Απαντά σε τηλεφωνήματα.
 • Βοηθά στην μετακίνηση επίπλων/γραφειακού και άλλου εξοπλισμού.
 • Ανοίγει και κλείνει τα Γραφεία συμπεριλαμβανομένων και των παραθύρων όπου υπηρετεί.
 • Ανάβει τις θερμάστρες και συσκευές κλιματισμού πριν από την έναρξη της εργασίας και σβήνει αυτές, τα φώτα και τους ηλεκτρικούς ανεμιστήρες μετά την λήξη της εργασίας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή χειρωνακτικά καθήκοντα του ανατεθούν.

 

2. Απαραίτητα Προσόντα για Κλητήρα

i. Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης

ii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και αξιοπιστία

iii. Κατοχή άδειας οδηγού και αυτοκινήτου

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”


3.  Λειτουργοί Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης (ΛΥΕ)

1. Ο Λειτουργός Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης που θα απασχολείται στο Κέντρο,  θα έχει 24ωρη παρουσία στο χώρο του Κέντρου (με σύστημα βάρδιας πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές),  που θα οριστεί από τον ανάδοχο(Codeca), επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών.

2. Τα καθήκοντα των ΛΥΕ εμπεριέχουν γραφειακή αλλά και ελαφριά χειρωνακτική εργασία.

 

Ενδεικτικά καθήκοντα των Λειτουργών Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης είναι τα ακόλουθα:

 • Ετοιμασία και κατανομή χώρων διαμονής. Τήρηση σχετικής κατάστασης.
 • Τήρηση κατάστασης διαμενόντων και κατάστασης επιδομάτων που αφορούν τους διαμένοντες.
 • Υποδοχή διαμενόντων, παραλαβή εγγράφων και ενημέρωση τους σχετικά με τη Λειτουργία του Κέντρου. Παράδοση απαραίτητων υλικών όπως π.χ. κουβέρτες, σεντόνια κ.ο.κ..
 • Κατά την είσοδο των μεταναστών, διευθέτησή τους σε στο χώρο διαμονής τους.
 • Μεριμνά κατά την αποχώρηση των διαμενόντων για την παραλαβή των κουβερτών, σεντονιών και άλλων ειδών που βρίσκονταν μέσα στους χώρους φιλοξενίας.
 • Καθημερινή καθοδήγηση και ενημέρωση των διαμενόντων σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου και τις υπηρεσίες που παρέχονται εκεί, καθώς επίσης και σχετικά με τις υποχρεώσεις τους κατά την εκεί διαμονή τους
 • Γενική ενημέρωση και προσανατολισμός των διαμενόντων σχετικά με την περιοχή και τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση, βάσει των δικαιωμάτων τους
 • Βοήθεια στη διανομή των γευμάτων στους διαμένοντες
 • Παρακολούθηση της καθημερινής τήρησης των Κανονισμών του Κέντρου από τους διαμένοντες και επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν
 • Τήρηση ημερολογίου γεγονότων και ενεργειών το οποίο είναι προσβάσιμο από όλο το προσωπικό εξυπηρέτησης για ενημέρωση τους και διασφαλίζει ότι στην παράδοση της βάρδιας ενημερώνεται ο επόμενος λειτουργός για τις εκκρεμούσες ενέργειες
 • Συμβάλλει γενικότερα στην ομαλή λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων στο Κέντρο

Απαιτούμενα Προσόντα για Λειτουργούς Υποδοχής και Εξυπηρέτησης:

i. Τουλάχιστον Διετές Δίπλωμα Μεταλυκειακής ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

ii. Γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Word, Microsoft Excel, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com   με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”