AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ: Θέση Εργασίας

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ελεγκτής Πληροφοριακών Συστημάτων για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, επιθυμεί να προσλάβει Ελεγκτή Πληροφοριακών Συστημάτων για τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

•Διενέργεια ελέγχων και ειδικών ερευνών με βάση αξιολόγηση κινδύνων, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι της δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου στην Τράπεζα

•Αξιολόγηση των δικλείδων ασφαλείας στα συστήματα και στα δίκτυα και υποβολή εισηγήσεων για τα μέτρα αντιμετώπισης των όποιων αδυναμιών

•Έλεγχος διαδικασιών πληροφορικής και αξιολόγηση των δικλείδων ασφαλείας των εφαρμογών

•Διενέργεια ελέγχων για την προστασία των δεδομένων και υποβολή συστάσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των εντοπισμένων κινδύνων

•Σύνταξη εκθέσεων ελέγχου με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους, ακριβής και αντικειμενικής αποτύπωσης των συμπερασμάτων του ελέγχου και διατύπωση προτάσεων για την, εκ μέρους των ελεγχόμενων Μονάδων, εξάλειψη των διαπιστωθέντων αδυναμιών

•Παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων βελτιώσεων στις δικλείδες ασφαλείας σε συστήματα, δίκτυα και δεδομένα

•Εκτέλεση πρόσθετων συναφών καθηκόντων με βάση τη σχετική περιγραφή θέσεως εργασίας

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

•Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Επιστήμη Υπολογιστών / Πληροφοριακών Συστημάτων, MIS, ή σε άλλους σχετικούς κλάδους, και επιθυμητές αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές. Επιθυμητή πιστοποίηση IT Audit (CISA, CRISC), Information Security (CISM, CISSP)

•5ετής τουλάχιστον εμπειρία ως ελεγκτής πληροφοριακών συστημάτων με βάση την αξιολόγηση κινδύνων ή ΙΤ Risk and Control Professional

•Γνώση των κινδύνων πληροφορικής καθώς και των αρχών και διαδικασιών διαχείρισής τους. Εμπειρία σε τείχη προστασίας (Firewalls), VPN, πρόληψη απώλειας δεδομένων, IDS/IPS, διακομιστή μεσολάβησης ιστού (Web Proxy) και ελέγχους ασφαλείας

•Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

•Επικοινωνιακές, αναλυτικές και τεχνικές δεξιότητες

•Διαχείριση χρόνου, μεθοδικότητα, προσαρμοστικότητα, καλή κρίση, δυνατότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να παράγει εντός χρονοδιαγραμμάτων

•Έφεση στη συνεχή μάθηση / εκπαίδευση και στην αφομοίωση Κανονισμών / Εγκύκλιων Οδηγιών

ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

•Πακέτο απολαβών, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου

•Συστηματική εκπαίδευση

•Ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 31/05/2021 την Αίτηση τους (το έντυπο Αίτησης για Πρόσληψη στην Τράπεζα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε μορφή pdf) μαζί με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση hr@nbg.com.cy αναφέροντας την ονομασία και τον κωδικό της θέσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού

•Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

•Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δε θα απαντηθούν

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA