AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Codeca: Θέσεις Εργασίας

Codeca: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

Η “CODECA Centre for Social Cohesion, Development and Care” είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με στόχους λειτουργίας της την:
 1. Διατήρηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της υλοποίησης ενεργειών που θα συμβάλλουν στην μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και ανάπτυξη προϋποθέσεων δημιουργίας ίσων ευκαιριών.
 2. Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας
 3. Παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, καθώς και άλλων τυχόν ενεργειών πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
 4. Παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης, αγωγής και προσανατολισμού παιδιών και οικογενειών, αλλά και άλλων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων
 5. Σχεδιασμό, Υλοποίηση και Αξιολόγηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση του Οικονομικού και Κοινωνικού Αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων
1.  Τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί
Η CODECA προχωρεί στην αναζήτηση τριών Κοινωνικών Λειτουργών οι οποίοι δύναται να πληρούν τα προσόντα ώστε να ανταποκριθούν στα πιο κάτω καθήκοντα:
 1. Διαχείριση περιπτώσεων, λήψη Κοινωνικού Ιστορικού και αξιολόγηση των αναγκών.
 2. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο, ώστε να επιλύονται προβλήματα προσωπικής ή οικογενειακής φύσεως.
 3. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες.
 4. Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη.
 5. Σύνταξη αναφορών / εκθέσεων και παραπομπή σε άλλες ειδικότητες όπου απαιτείται.
 6. Οργάνωση κοινωνικών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων.
 7. Σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και θεραπευτικών ομάδων.
Απαιτούμενα προσόντα:
 1. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
 3. Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Κοινωνική Εργασία.
 4. Ενεργή Επαγγελματική Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
 6. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ειδικότερα Microsoft Word και Microsoft Excel ή/και Διαδικτύου)
 7. Αποδεδειγμένη γενική εργασιακή εμπειρία ενός έτους
Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών των Κοινωνικών Λειτουργών είναι στην Επαρχία Λάρνακας σε κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com
με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
2.  Δύο Διοικητικοί Λειτουργοί

Η CODECA προχωρεί στην αναζήτηση δύο Διοικητικών Λειτουργών οι οποίοι δύναται να πληρούν τα προσόντα ώστε να ανταποκριθούν στα πιο κάτω καθήκοντα:
 1. Διοικητικό και λογιστικό έλεγχο διαφόρων παραστατικών με σκοπό τη διεκπεραίωση πληρωμών.
 2. Συνεργασία και Συντονισμός με διαφορετικά άτομα, υπηρεσίες και οργανισμούς.
 3. Ετοιμασία και υποβολή σημειωμάτων/εκθέσεων/πρακτικών
 4. Συλλογή, επεξεργασία και κατάταξη στατιστικών και άλλων στοιχείων και πληροφοριών.
Απαιτούμενα προσόντα:
 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
 2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που καθορίζει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
 3. Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ειδικότερα Microsoft Word και Microsoft Excel ή/και Διαδικτύου)
Τόπος Εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης:
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών των Διοικητικών Λειτουργών είναι στην Επαρχία Λάρνακας σε κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα (και να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα) στο vacancies.codeca@gmail.com
με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”