AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο: 2 Θέσεις Εργασίας

Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο: 2 Θέσεις Εργασίας – Παγκύπρια

2 θέσεις Λειτουργών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την πλήρωση δυο (2) κενών θέσεων Λειτουργού Συμμόρφωσης και Διασφάλισης AML/CTF.

  1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες α) Συνεργάζεται με τον Ανώτερο Λειτουργό AML/CTF για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (188(Ι)2007) και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59, παράγραφος 4, του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες από τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία της Αρχής. β) Συμβάλλει στην ανάπτυξη οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και επιχειρησιακής πολιτικής και αναλαμβάνει επιτόπιους και απομακρυσμένους ελέγχους που είναι αναγκαίοι για να διασφαλιστεί ότι η Αρχή εκπληρώνει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της ως εποπτική αρχή βάσει του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. γ) Συμβάλλει στην επανεξέταση ή/και παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη σε σχετικές έρευνες συμμόρφωσης των εποπτευόμενων προσώπων σε σχέση με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου. δ) Συμβάλλει στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας συμμόρφωσης και διασφάλισης ως επίσης και της μεθοδολογίας αξιολόγησης κινδύνων AML/CTF και των σχεδίων δράσης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη διαχείριση συμβάσεων για εξειδικευμένη υποστήριξη ή συνεργασία με άλλους σχετικούς οργανισμούς. 345ε) Συντάσσει Σημειώματα, υπομνήματα και εκθέσεις σε σχέση με διαδικαστικές βελτιώσεις όσο αφορά στην αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου της Αρχής και τυχόν σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία. στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από τον άμεσα προϊστάμενο
  2. Απαιτούμενα προσόντα α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν. β) Πείρα τουλάχιστον δύο (2) ετών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (α). Σχετική εμπειρία AML/CTF συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα: – Εμπειρία σε εποπτική αρχή για θέματα AML/CTF ή σε αρχές επιβολής του νόμου – Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών AML/CTF – Εμπειρία σε τμήμα συμμόρφωσης AML/CTF μιας υπόχρεης οντότητας βάσει του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες γ) Επαγγελματική πιστοποίηση στην Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (π.χ. πιστοποίηση CAMS ή άλλη πιστοποίηση παρόμοιου επιπέδου) θα θεωρείται πλεονέκτημα. δ) Πείρα στη διενέργεια εσωτερικών/εξωτερικών αξιολογήσεων/ελέγχων συμμόρφωσης θα θεωρείται πλεονέκτημα. ε) Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. Η γνώση των γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) αναρτάται κατάλογος των «γλωσσικών γνώσεων αποδεικτικών στοιχείων».
  3. Διάρκεια Σύμβασης Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει το τρίτο τρίμηνο του 2022). Είναι πιθανόν ότι περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης στο ρόλο μπορεί να είναι διαθέσιμες μετά την αρχική περίοδο της σύμβασης.
  4. Απολαβές Μέχρι ΕUR 30.000 (Ευρώ Τριάντα Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).
  5. Αιτήσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για τη θέση που να περιγράφει σαφώς την καταλληλότητα του υποψηφίου και να προσδιορίζει δύο άτομα που μπορούν να παρέχουν συστάσεις και να επαληθεύσουν την αίτηση. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων και της πείρας (π.χ. πανεπιστημιακά πτυχία και τίτλοι, αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής πιστοποίησης, γνώση γλωσσών, πιστοποιητικό επαγγελματικής πείρας που να αναφέρει τον εργοδότη, την θέση και τη διάρκεια απασχόλησης κ.λπ.) Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο 25573800. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 15 Απριλίου 2021. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η ορθή υποβολή της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.
  6. Γραπτή Εξέταση Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση στο τέλος της συνέντευξης για να αποδείξουν: α) Καλή γνώση του Νόμου περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (188(Ι)/2007), των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συστάσεων της FAFT. β) Κατανόηση των κινδύνων AML/CTF στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον τομέα του καζίνου.
  7. Έλεγχοι Κατά τη διαδικασία επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο και επιβεβαίωση της μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA