AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Παραλαβών

E. Neophytou Trading Co Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Παραλαβών – Λευκωσία

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOU TRADING CO. LTD που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66%, αναζητεί Υπεύθυνο Παραλαβών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Συντονίζει και προετοιμάζει συστημικά όλες τις παραλαβές Ετοίμων, Ά Υλών και Υλικών Συσκευασίας.
 • Υπεύθυνος για την εκφόρτωση, την σωστή καταμέτρηση, σήμανση, και παραλαβή όλων των προϊόντων.
 • Ελέγχει την κατάσταση των εμπορευματοκιβωτίων ή των οχημάτων για τοπικούς προμηθευτές και διασφαλίζοντας ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων.
 • Διασφαλίζει την ορθή και ασφαλισμένη τοποθέτηση όλων των προϊόντων και υλικών στις αποθήκες- ψυγεία.
 • Διενεργεί σε συνεργασία με την Διευθύντρια Αποθήκης τις μηνιαίες, ετήσιες ή όποτε κριθεί απαραίτητο απογραφές.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε ανάλογη θέση
 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Γνώση  σε περιβάλλον WMS θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Απαραίτητη Γνώση Χρήσης Περονοφόρου (REACH TRUCK)
 • Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι   ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται   όπως   αποστείλουν  το   βιογραφικό   τους σημείωμα (σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 01/04/2021

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία Τηλ.: 22-433685

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA