AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΟΛΤΕΚ: Θέση Εργασίας

ΟΛΤΕΚ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου ζητά να προσλάβει Γραμματειακό προσωπικό για μερική απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Ο/η υποψήφιος
(α) Να κατέχει απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
(β) Να έχει Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(γ) Να έχει Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(δ.) Να είναι πολύ καλός στην χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Που να αποδεικνύεται με ένα από τους ποιο κάτω τρόπους:
1. Να έχει επιτύχει στις εξετάσεις ECDL (European Computer Driving Licence), στις τέσσερις τουλάχιστο βασικές ενότητες (4 Base Modules), Computer Essentials, Online Essentials, Word processing, Spreadsheets.
2. (ή) Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης σχολής, διετούς τουλάχιστον φοίτησης, μεταλυκειακού κύκλου σπουδών.
3. (ή) Σχετική εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη.
(ε) Να έχει διετή πείρα σε γραφειακά καθήκοντα.
(ζ) Με την αίτηση να υποβάλει και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σύντομο βιογραφικό σημείωμα όπως και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις κατέχει.

Όροι Απασχόλησης

Ο/η Υποψήφιος:
(α) Θα εκτελεί πιστά και µε επιμέλεια τα καθήκοντα του ή/και άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν και θα χρησιμοποιεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες του, σύμφωνα µε τις απαιτήσεις, οδηγίες και εντολές του Εργοδότη ή/και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του.
(β) Θα βοηθά στην εκτέλεση εργασίας εντός και εκτός γραφείου και όσον αφορά με τις αρμοδιότητες οι οποίες θα του ανατεθούν.
(γ) Θα συνεργάζεται µε το υπόλοιπο προσωπικό του Εργοδότη και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή των συμφερόντων της οργάνωσης.
(δ) Θα διεκπεραιώνει το ταχυδρομείο (κάθε είδους αλληλογραφίας), θα παραλαμβάνει, θα καταγράφει, θα προωθεί και θα μεταφέρει εντός και εκτός του γραφείου επιστολές αιτήσεις ή άλλα έγγραφα και δέματα και ότι άλλο ζητηθεί από τον Εργοδότη στα πλαίσια των καθηκόντων του.
(ε) Θα χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές, γραφειακό εξοπλισμό και άλλα τεχνικά όργανα και / ή μέσα.
(στ) Θα φροντίζει για το άνοιγμα και κλείσιμο του γραφείου, καθώς επίσης για τον κλιματισμό και φωτισμό.
(ζ) Θα βοηθά στην εκτέλεση γενικών γραφειακών και λογιστικών καθηκόντων.
(η) Θα Βοηθά στην επεξεργασία (δακτυλογράφηση, διαμόρφωση, διόρθωση κτλ) κειμένων ,εκθέσεων, πινάκων και άλλων εντύπων.
(θ) Θα βοηθά στην τήρηση αρχείου βιβλιοθήκης, μητρώων μελών, βιβλίων και άλλων καταστάσεων οι οποίες θα του ανατεθούν από τον Εργοδότη.
(ι) Θα παραλαμβάνει και θα καταχωρεί την αλληλογραφία την οποία αφορά την εργασία του, θα διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές, θα εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
(κ) Θα βοηθά, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΤΕΚ, στη τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Γραμματείας και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλων συσκέψεων και περαιτέρω θα βοηθά στη διεκπεραίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
(λ) Θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κατά καιρούς του ανατεθούν.
(μ) θα συμπεριφέρεται, πάντοτε, µε κοσμιότητα και ευπρέπεια και ιδιαίτερα θα υπακούει και θα συµµορφώνεται προς όλους τους νόμους και κανονισμούς οι οποίοι ισχύουν εκάστοτε στην Κύπρο.

Απολαβές, Ωράριο Εργασίας και άλλα ωφελήματα

(α) Μισθός ανάλογος προσόντων.
(β) Μερική -ωρομίσθια απασχόληση με σταθερό ωράριο εργασίας.
(γ) Θα παρέχεται 13ος μισθός.
(δ) Πενθήμερη εργασία.
(ε) Θα τηρούνται όλες οι δημόσιες αργίες.
(ζ) Ετήσια άδεια με απολαβές.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο όταν αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο oltek.org@cytanet.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA