AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.) προκηρύσσει μια (1) θέση «Λειτουργού Προγραμμάτων» πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου, προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της γενικότερης δράσης του Συ.Ν.Κ., συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους (πρώην Διαρθρωμένος Διάλογος) με τους/τις νέους/νέες και τις οργανώσεις τους.

Ο/Η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα εδρεύει στα γραφεία του Συ.Ν.Κ. στη Λευκωσία και θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εφαρμογή του «Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης της Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους», καθώς και για άλλα προγράμματα και δράσεις του Συ.Ν.Κ. Ο/Η Λειτουργός Προγραμμάτων θα εργάζεται για το Συ.Ν.Κ και θα συνεργάζεται στενά με την Εθνική Ομάδα Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους, καθώς και με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.). Ο/Η Λειτουργός Προγραμμάτων θα είναι άμεσα υπόλογος/η προς τον/την Εκτελεστικό/η Γραμματέα του Συ.Ν.Κ. αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται και εκπροσωπεί το Συ.Ν.Κ. εθελοντικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Το Συ.Ν.Κ. ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τη μοναδική πλατφόρμα εκπροσώπησης Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων Νεολαίας στην Κύπρο. Ενεργεί ως το συντονιστικό τους σώμα με το κράτος και ως εκπρόσωπος τους στα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα.

Το Συ.Ν.Κ. έχει ως μέλη του την πλειοψηφία των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων, φοιτητικών οργανώσεων, εργατικών οργανώσεων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αγροτικών οργανώσεων, Τουρκοκυπριακών οργανώσεων, εθνικών μειονοτήτων, και πολλών άλλων οργανώσεων, οι οποίες εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, συμπεριλαμβανομένου κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ζητημάτων, και ζητημάτων που αφορούν γενικά τα δικαιώματα των νέων.

Ο Ευρωπαϊκός Διάλογος για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους, είναι μια Ευρωπαϊκή διαδικασία που στοχεύει στο να φέρει κοντά τους νέους με τους φορείς χάραξης πολιτικής, ώστε να συζητούν και να καταλήγουν μαζί σε συμπεράσματα πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (www.sdcyprus.eu ).

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Συντονίζει την εκτέλεση του «Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης της Διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους και τις Οργανώσεις τους».
 • Σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται προγράμματα νεολαίας (Erasmus+, άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα και δράσεις, ή προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου) για το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.
 • Εκπροσωπεί το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου σε συνέδρια και εκδηλώσεις στο εξωτερικό (διαθεσιμότητα για συχνές μετακινήσεις στο εξωτερικό είναι συνεπώς προαπαιτούμενη)
 • Ταξιδεύει συχνά σε αστικές και αγροτικές περιοχές ολόκληρης της Κύπρου για υλοποίηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους, αλλά και άλλων προγραμμάτων του Συ.Ν.Κ.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει τις τάσεις της πολιτικής για τη νεολαία στην Κύπρο και την ΕΕ σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας κ.ο.κ.).
 • Παρακολουθεί και αναφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους τις πολιτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους νέους.
 • Διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην εξέλιξη των πολιτικών στην ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους.
 • Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των φορέων του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας, Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.ο.κ.).
 • Μεταφέρει τις συμβουλές πολιτικής από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας προς τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της νεολαίας.
 • Διατηρεί τακτικές επαφές με τους διάφορους φορείς του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών μελών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, των Μελών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα πολιτικής για τη νεολαία.
 • Διοργανώνει, διεξάγει και συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και προγράμματα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους .
 • Συμβάλλει στην οργάνωση των δραστηριοτήτων (δια ζώσης και διαδικτυακά) του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους με τους νέους της χώρας μας.
 • Διεξάγει έρευνα και σχέδια εκθέσεων για το Συ.Ν.Κ.
 • Κάνει δημοσιεύσεις αναφορικά με το Συ.Ν.Κ.
 • Συντάσσει ενημερωτικά δελτία/ άρθρα σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για τους Νέους .
 • Έχει διαθεσιμότητα να εργαστεί σε ένα πρόγραμμα ευέλικτων ωρών εργασίας.
 • Διεκπεραιώνει τυχόν άλλα καθήκοντα που θα μπορούσαν να του/της ανατεθούν και αφορούν το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα σπουδών – ελάχιστο ισοδύναμο πτυχίου με βαθμό αποφοίτησης «Λίαν Καλώς» ή το αντίστοιχο 2:1 του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα από αναγνωρισμένο ίδρυμα σε σχετικό τομέα σπουδών, που αποκτάται μετά από τουλάχιστον ένα έτος σπουδών, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Εξαιρετική γνώση της ελληνικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Πολύ καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – γραπτή και προφορική (σχετικό αποδεικτικό  θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών της Ε.Ε. ή / και της τουρκικής – γραπτή και προφορική – θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα (σχετικό αποδεικτικό θα ζητηθεί από τους/τις υποψήφιους/ες για τη θέση κατά τις συνεντεύξεις).
 • Ένας χρόνος εμπειρίας στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα αποτελεί κύρια προϋπόθεση. Η πρόσθετη εμπειρία θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
  • Τυχόν πείρα στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Διάλογου για τους Νέους, θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Η εμπειρία σε οργανώσεις νεολαίας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Εξαιρετική γνώση των δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) (MS Office)
 • Άριστη γνώση εξιδεικευμένων λογισμικών για τη διοργάνωση και διεκπεραίωση διαδικτυακών εκδηλώσεων και εργαστηρίων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα (Zoom, Teams, Padlet, Google Suite, Webex, κ.ο.κ.).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Το συμβόλαιο θα είναι πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 18 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης (για ακόμα ένα ή δύο χρόνια).
 • Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός της θέσης ανέρχεται στα €1500 και καλύπτει κοινωνικές ασφαλίσεις, 13ο μισθό και ΓεΣΥ.
 • Ετήσια άδεια μετ’ απολαβών ανέρχεται στις 21 ημέρες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους αποστέλλοντας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα πιο κάτω :

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (motivation letter)

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν, είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: vacancies@cyc.org.cy όχι αργότερα από τις 21 Ιανουαρίου 2021 (23:59-τοπική ώρα Κύπρου), και θέμα του email «Θέση Λειτουργού Προγραμμάτων στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (Συ.Ν.Κ.)».

Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα τύχουν σχετικής ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι/ες που δεν θα λάβουν οποιοδήποτε μήνυμα από το Σ.υ.Ν.Κ. μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την πορεία της αίτησής τους, θα πρέπει να θεωρήσουν πως η αίτησή τους δεν ήταν επιτυχής.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες θα επιλεγούν για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας,  θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Λόγω των ισχυόντων διαταγμάτων της πολιτείας σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού, οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά.

Η πρόσληψη του ατόμου που θα επιλεγεί αναμένεται να γίνει την 01/02/2021.

Το άτομο που θα επιλεγεί για την θέση Λειτουργού Προγραμμάτων, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κανένας υποψήφιος και καμία υποψήφια για τη θέση δεν θα έχει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φυλής, χρώματος, εθνικότητας, θρησκείας, εθνοτικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες όπως αποφύγουν οποιαδήποτε τηλεφωνική επικοινωνία, εκτός και αν αφορά διευκρινίσεις για την συγκεκριμένη προκήρυξη, οι οποίες είναι προτιμότερο να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@cyc.org.cy με κοινοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο president@cyc.org.cy  .

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA