AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS): 3 Θέσεις Εργασίας

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS): 3 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Λειτουργός Τυποποίησης – Τομέας Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Λειτουργού Τυποποίησης στον τομέα Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες.

Σχέδιο Υπηρεσίας και Έντυπο Αίτησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, www.cys.org.cy και στα γραφεία του Οργανισμού (Λεωφόρος Λεμεσού & Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, κτήριο «ΣΤΟΡΙΚΟΝ» 3ος όροφος, Λευκωσία), κα Μαριλένα Νικολάου τηλ. 22411439.

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης οι ανάγκες του Οργανισμού απαιτούν  τα πιο κάτω προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κλάδο της Πληροφορικής.

και

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ), στον κλάδο Ηλεκτρονικής Μηχανικής περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής, στην Πληροφορική.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη διοίκηση επιχειρήσεων, δημόσια διοίκηση ή σε οποιοδήποτε τομέα της μηχανικής επιστήμης αποτελεί πρόσθετο προσόν

Σημείωση: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο

Οι αιτήσεις μπορούν: 1. να σταλούν ταχυδρομικώς, στην Ταχυδρομική Θυρίδα: αρ.16197, 2086 Λευκωσία, 2. να παραδοθούν δια χειρός στα γραφεία του Οργανισμού και 3. να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  m.nicolaou@cys.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 21/12/2020 και ώρα 12:00 και να απευθύνονται προς:

Γενική Διευθύντρια

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας. Για όσες αιτήσεις παραδοθούν δια χειρός, η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής της αίτησης από τα γραφεία του Οργανισμού. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Με βάση την πολιτική του Οργανισμού, άτομα τα οποία έχουν μέχρι Γ’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., της Διεύθυνσης ή του προσωπικού του Οργανισμού, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι Οργανισμός ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

2.  Λειτουργός Τυποποίησης Υπηρεσιών & Διοίκησης

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Λειτουργού Τυποποίησης Υπηρεσιών και Διοίκησης. Σχέδιο Υπηρεσίας και Έντυπο Αίτησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, www.cys.org.cy και στα γραφεία του Οργανισμού (Λεωφόρος Λεμεσού & Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, κτήριο «ΣΤΟΡΙΚΟΝ» 3ος όροφος, Λευκωσία), κα Μαριλένα Νικολάου τηλ. 22411439.

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης οι ανάγκες του Οργανισμού απαιτούν τα πιο κάτω προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος με ειδίκευση σε κλάδο Υπηρεσιών όπως: τουριστικό, ασφαλιστικό, τραπεζικό, συμβουλευτικής διοίκησης, ποιότητας/ολικής ποιότητας αποτελεί πρόσθετο προσόν

Σημείωση: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο Οι αιτήσεις μπορούν:

1. να σταλούν ταχυδρομικώς, στην Ταχυδρομική Θυρίδα: αρ.16197, 2086 Λευκωσία,

2. να παραδοθούν δια χειρός στα γραφεία του Οργανισμού και

3. να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση m.nicolaou@cys.org.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 21/12/2020 και ώρα 12:00 και να απευθύνονται προς: Γενική Διευθύντρια Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Για όσες αιτήσεις παραδοθούν δια χειρός, η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής της αίτησης από τα γραφεία του Οργανισμού. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Με βάση την πολιτική του Οργανισμού, άτομα τα οποία έχουν μέχρι Γ’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., της Διεύθυνσης ή του προσωπικού του Οργανισμού, αποκλείονται από τη διαδικασία. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι Οργανισμός ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

3.  Λειτουργός Λογιστηρίου

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης μόνιμου Λειτουργού Λογιστηρίου.

Σχέδιο Υπηρεσίας και Έντυπο Αίτησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, www.cys.org.cy και στα γραφεία του Οργανισμού (Λεωφόρος Λεμεσού & Κώστα Αναξαγόρα 30, 2014 Στρόβολος, κτήριο «ΣΤΟΡΙΚΟΝ» 3ος όροφος, Λευκωσία), κα Μαριλένα Νικολάου τηλ. 22411439.

Για σκοπούς της παρούσας προκήρυξης οι ανάγκες του Οργανισμού απαιτούν  τα πιο κάτω προσόντα:

  1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική ή  Χρηματοοικονομικά

  και   

  1. Τρία (3) χρόνια σχετικής εμπειρίας.
  2. Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετικό κλάδο ή η απόδειξη εγγραφής σε  αναγνωρισμένο Σώμα  Επαγγελματικών Λογιστών αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Σημείωση: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο

Οι αιτήσεις μπορούν: 1. να σταλούν ταχυδρομικώς, στην Ταχυδρομική Θυρίδα: αρ.16197, 2086 Λευκωσία, 2. να παραδοθούν δια χειρός στα γραφεία του Οργανισμού και 3. να σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση m.nicolaou@cys.org.cyμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 21/12/2020 και ώρα 12:00 και να απευθύνονται προς:

Γενική Διευθύντρια

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη για όσες αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικώς, είναι η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας. Για όσες αιτήσεις παραδοθούν δια χειρός, η ημερομηνία η οποία θα ληφθεί υπόψη είναι η ημερομηνία της απόδειξης παραλαβής της αίτησης από τα γραφεία του Οργανισμού. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αιτήσεων, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Με βάση την πολιτική του Οργανισμού, άτομα τα οποία έχουν μέχρι Γ’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος και εξ αγχιστείας με οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., της Διεύθυνσης ή του προσωπικού του Οργανισμού, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) είναι Οργανισμός ίσων ευκαιριών προς όλους και λειτουργεί με διακριτικότητα για διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα προσωπικά στοιχεία θα εξετάζονται και θα διαχειρίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA