AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ): Θέση Εργασίας

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ): Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) επιθυμεί να προσλάβει Λειτουργό για πλήρη απασχόληση στις υπηρεσίες της.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα/πτυχίο ή ισότιμο προσόν στους τομείς της Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Εργασίας ή Σπουδών Περί Αναπηρίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Αναπηρίας ή Θεμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος στο «Master of Laws in International and Comparative Disability Law and Policy» καθώς και πείρα σε θέματα αναπηρίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των βασικών λογισμικών προγραμμάτων.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.
  • Ικανότητες επικοινωνίας και προσέγγισης προς τα άτομα με αναπηρίες στη βάση των αρχών και αξιών που καθορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
  • Εμπειρία σε θέματα αναπηρίας/επιπλέον γνώσεις για εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. easy to read, νοηματική, Braille, Επαυξητική Εναλλακτική Επικοινωνία (ACC), Makaton, Pecs κ.ά), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο και όχι αργότερα από τις 4 Ιανουαρίου, 2021 στο Γενικό Γραμματέα της ΚΥΣΟΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ccod-kysoa@cytanet.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στο 22318463 ή στη διεύθυνση Τ.Θ. 23513, 1684 Λευκωσία.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22318465/ 22311602 ώρες γραφείου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA