AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας: Ζητούνται 24 Δικηγόροι με €2.300

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας: Ζητούνται 24 Δικηγόροι με €2.300 – Λευκωσία

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει την πρόθεση της να προχωρήσει με τη μίσθωση υπηρεσιών 24 δικηγόρων ως καθορίζονται στην Πρόσκληση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy), για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη Νομική Υπηρεσία σε θέματα αιτητών ασύλου και αλλοδαπών, και προσκαλεί πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 28.12.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η περίοδος παροχής των υπηρεσιών θα ισχύει μέχρι την 17.1.2022, ως περιγράφεται στο Προσχέδιο με τίτλο «Συμφωνία Μίσθωσης Υπηρεσιών», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας.

Το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημίωσης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες έκαστου επιλεγέντα δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των €2.300 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πρόσκληση και  τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να αποταθείτε στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας (www.law.gov.cy→ Έντυπα / Αιτήσεις).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA