AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΚΥΠΕ: Θέση Εργασίας

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ): Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Λειτουργού Πληροφορικής στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) (θέση πρώτου διορισμού), εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα Α8-Α10-Α11, 24.619 – 53.637 ευρώ.

Στο βασικό μισθό της θέσης που αναφέρεται πιο πάνω, προστίθενται και οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που θα έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται το τιμαριθμικό επίδομα που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί, εφαρμόζεται η παράγραφος 5(α) του Προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ (Μείωση κλιμάκων εισδοχής) που παραπέμπει στο παράρτημα του Νόμου (Μισθολογικές Κλίμακες) όπου γίνεται αναφορά στο Νόμο 56(Ι)/2018 που Προνοεί περί Αναδιαρθρώσεων Μισθολογίου και έχει υιοθετηθεί από το ΚΥΠΕ.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Α. Γενικά Καθήκοντα:

(α) Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.

(β) Διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.

(γ) Εποπτεύει, ελέγχει και καθοδηγεί κατώτερο προσωπικό.

(δ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

 

Β. Ειδικά Καθήκοντα:

(α) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στο ΚΥΠΕ με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω:

  • (i) Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής για τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών, επεξεργασία και μετάδοση της ειδησεογραφίας, των φωτογραφιών και των άλλων προσφε-ρόμενων από το ΚΥΠΕ υπηρεσιών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών πολυμέσων.
  • (ii) Ετοιμασία προδιαγραφών, προτύπων και αξιολόγηση προσφορών.
  • (iii) Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων και τραπεζών πληροφοριών.
  • (iv) Ετοιμασία προγραμμάτων και σελίδων διαδικτύου και ηλεκτρονική απεικόνιση δεδομένων.
  • (v) Παροχή υποστήριξης στους χρήστες των συστημάτων πληροφορικής του ΚΥΠΕ, καθώς και στους συνδρομητές των υπηρεσιών του, σε ό,τι αφορά υλισμικό ή/και λογισμικό.
  • (vi) Διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και δημιουργία και φύλαξη εφεδρικών αντιγράφων.
  • (vii) Παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμφωνιών προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής βλαβών που το ΚΥΠΕ συνάπτει με οίκους πληροφορικής για υλισμικό ή/και λογισμικό.
  • (viii) Παρακολούθηση των εξελίξεων στην πληροφορική και υποβολή εισηγήσεων στη διεύθυνση του ΚΥΠΕ για την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του ΚΥΠΕ και το σχεδιασμό νέων συστημάτων πληροφορικής.

Σημείωση:

Η φύση των καθηκόντων της θέσης συνεπάγεται απασχόληση και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του ΚΥΠΕ, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα Προσόντα:

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Telecommu-nications).

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία αναφέρονται πιο πάνω ή/και διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, την αίτηση για διορισμό στο ΚΥΠΕ η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τέλος συμμετοχής, το οποίο έχει ορισθεί στα €40. Το ποσό αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΥΠΕ, Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού 0174 01 007474, IBAN no.: CY86 0020 0174 0000 0001 0074 7400, και αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής, με ημερομηνία προγενέστερη της 5ης Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00, στο οποίο θα πρέπει να φαίνεται το όνομα του υποψηφίου, και η δικαιολογία της πληρωμής «Τέλος συμμετοχής για την πλήρωση της θέσης Λειτουργού Πληροφορικής στο ΚΥΠΕ» να επισυνάπτεται μαζί με την αίτηση. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 13:00 της Τρίτης, 5 Ιανουαρίου 2021, στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΥΠΕ στα Γραφεία του ΚΥΠΕ, Λεωφόρος Γλαύκου Κληρίδη 21, Κτήριο ΚΕΜΑ, 3ος όροφος, 2107 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

 

Οι ώρες τοποθέτησης αιτήσεων στο Κιβώτιο Προσφορών του ΚΥΠΕ είναι οι πιο κάτω:

09:00-14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή).

Την Τρίτη, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 13:00. Καμία εκπρόθεσμη αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες στο έντυπο για διορισμό στο ΚΥΠΕ και δεν συνοδεύονται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, την απόδειξη πληρωμής του τέλους συμμετοχής (40 ευρώ) καθώς και τα αναγκαία πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης, καθώς και την προκήρυξη/το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ, στη διεύθυνση  www.cna.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο ΚΥΠΕ, στο τηλέφωνο 22556012.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα από το Σχέδιο Υπηρεσίας θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.

Θα καταρτιστεί Πίνακας ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την πλήρωση θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή θέσεων που θα έχουν δημιουργηθεί ή κενωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους μέσα στο οποίο έγινε η δημοσίευση των θέσεων.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα προσόντα από το έντυπο ΚΥΠΕ 1, «Αίτηση για διορισμό ή Προαγωγή στο ΚΥΠΕ» και από το Σχέδιο Υπηρεσίας.

Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA