AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

3 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτατων Λειτουργών (ΥΨΗΛΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ)

3 κενές μόνιμες θέσεις Ανώτατων Λειτουργών (ΥΨΗΛΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ) – Λευκωσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έξι κενές Τμήματος Ερευνας Αγοράς/ Ανταγωνισμού και Διαφήμισης.

Στις αμοιβές μπορούν να προστεθούν  οι οποιεσδήποτε γενικές επιπλέον απολαβές παρέχει η πολιτική της Εταιρείας μας (Bonus).

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (org.cvapplicants@gmail.com), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.

1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Εφαρμόζει τις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής  ευθύνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Οργανισμού.

(β) Διενεργεί έρευνες και κάθε άλλη εργασία .

(γ) Ετοιμάζει εκθέσεις και μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα που εγείρονται

(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της  Αγγλικής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο αιτητής επιθυμεί να παρευρεθεί στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού για την πρώτη συνάντηση , θα πρέπει να αποστείλει το βιογραφικό του άμεσα.

* Ανάλογα με τις ανάγκες  του οργανισμού, οι επιλεγέντες  θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν εκπαιδεύτηκα μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

*Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας