AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Υπεύθυνος

Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου: Ζητείται Υπεύθυνος – Λευκωσία

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «UCY VOICE»
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «UCY VOICE»

Η εταιρεία Ραδιοφωνικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας θέσης Υπεύθυνος/η του ραδιοφωνικού σταθμού.
Τίτλος Θέσης: Υπεύθυνος/η Ραδιοφωνικού Σταθμού «UCY VOICE»
Υπάγεται: Διοικητικό Συμβούλιο Ραδιοφωνικού Σταθμού
Κατηγορία: Διετές Συμβόλαιο Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης
Ακαθάριστες Ετήσιες Απολαβές περιλαμβανομένου και 13ου μισθού: €33.365-€44.459 (Αναλόγως προσόντων και πείρας)

«Σκοπός της λειτουργίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού είναι η προβολή του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και η συμβολή στην εκπαίδευση των μελών της φοιτητικής κοινότητας. Επιπρόσθετα, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός επιδιώκει τη ψυχαγωγία και την αντικειμενική ενημέρωση των ακροατών».

Γενικά Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κάτω από την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Σταθμού:

 1. Μεριμνά για την προβολή του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 2. Μεριμνά για τη μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών για θέματα του Πανεπιστημίου και ειδησεογραφικών προγραμμάτων.
 3. Μεριμνά για τη μετάδοση ψυχαγωγικών και πολιτιστικών προγραμμάτων τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ακροατών.
 4. Μεριμνά για την αύξηση εσόδων του ραδιοφωνικού σταθμού όπως π.χ. μέσω χορηγιών, διαφήμισης, κλπ.
 5. Παράγει και παρουσιάζει ραδιοφωνική εκπομπή.
 6. Εκπαιδεύει φοιτητές στην παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών.
 7. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διαφόρων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στις αρμοδιότητες του Ραδιοφωνικού Σταθμού.
 8. Συμβάλλει στην εκπαίδευση μελών της φοιτητικής κοινότητας σε δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα ΜΜΕ.
 9. Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει την σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία.
 10. Αναλύει και παρακολουθεί τους Βασικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης βάσει των στρατηγικών στόχων του Ραδιοσταθμού όπως προκύπτουν από το Επιχειρησιακό του πλάνο.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Όλα τα πιο πάνω διενεργούνται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και δράσεων του Στρατηγικού Πλάνου του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Οκταετή (8) εργασιακή εμπειρία σε υπεύθυνη θέση στη διοίκηση ραδιοφωνικών σταθμών παρόμοιας (τουλάχιστο) εμβέλειας.
 • Πενταετής (5) τουλάχιστον εργασιακής εμπειρίας σε παραγωγή και παρουσίαση ραδιοφωνικών εκπομπών.
 • Εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση Πανεπιστημιακού ραδιοφωνικού σταθμού θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Πανεπιστημιακός Τίτλος Σπουδών στη Δημοσιογραφία ή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή σε άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Επαγγελματικές Δεξιότητες:

 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών προγραμμάτων ραδιοφωνικών σταθμών
 • Ικανότητα παραγωγής και παρουσίασης ραδιοφωνικής εκπομπής
 • Προγραμματισμός και Οργάνωση Εργασιών
 • Καθοδήγηση και εποπτεία προσωπικού
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)
 • Προσανατολισμός στον πελάτη
 • Πρωτοβουλία στην εκτέλεση των καθηκόντων
 • Λογοδοσία, Υπευθυνότητα και Επαγγελματισμός στην εκτέλεση των Καθηκόντων

Υποβολή Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης Διοικητικού Προσωπικού και όπου απαιτείται να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα, σε μορφή PDF, μέχρι την Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στον ακόλουθο σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να εγγραφεί ως χρήστης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.

Άτομα που λόγω αναπηρίας συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22894142, 22894219.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Για άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ. 22894142, 22894219 ή στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Aitisis.aspx

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA