AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Serano: Θέση Εργασίας

Serano: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Picker Αποθήκης

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOU TRADING που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66%, αναζητεί Picker αποθήκης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Ορθή εκτέλεση παραγγελιών με σύστημα  WMS
 • Συγύρισμα και προετοιμασία χώρων αποθήκης για νέες παραλαβές
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης των χώρων εργασίας της αποθήκης
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού ,αποτελεσματικότητας και ευγένειας
 • Ότι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σχετικό με την φύση της εργασίας
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετων προσόν
 •  Προϋπηρεσία σε περιβάλλον WMS θα θεωρηθεί επιπρόσθετων προσόν
 •  Καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 •  Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης.

Οι   ενδιαφερόμενοι  παρακαλούνται   όπως   αποστείλουν  το   βιογραφικό   τους σημείωμα (σημειώνο ντας τη θέση για την οπο ία εκδηλώνετ αι το ενδιαφέρο ν) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, είτε ταχυδρομικώς είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι τις 09/12/2020

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία Τηλ.: 22-433685

Email: hr@serano.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA