AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι: Θέση Εργασίας (μισθός €2.588,68)

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι: Θέση Εργασίας – Γαλλία

Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι δέχεται αιτήσεις για μία (1) θέση Γραφέα Λογιστηρίου / Αρχειοφύλακα, με πλήρη απασχόληση, για εκτέλεση καθηκόντων στο Λογιστήριο και Αρχείο της Πρεσβείας.

Τα καθήκοντα της θέσης, εκτός των λογιστικών καθηκόντων, περιλαμβάνουν χειρισμό των τηλεπικοινωνιακών και κρυπτογραφικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεξαγωγή αλληλογραφίας, αρχειοθέτηση, καθώς και άλλα γραφειακά καθήκοντα, συναφή με τη λειτουργία της Διπλωματικής Αποστολής, που θα της/του ανατεθούν.

Τα προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε λογιστικά θέματα
  • Πολύ καλή γνώση και αποδεδειγμένη πείρα στην οργάνωση και λειτουργία Αρχείου, αρχειοθέτηση, ταξινόμηση εγγράφων.
  • Πολύ καλή γνώση και πείρα στη χρήση των τηλεπικοινωνιακών και κρυπτογραφικών συστημάτων.
  • Πολύ καλή γνώση και πείρα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, MS Office (Word, Excel κ.τ.λ.).
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Γαλλικής γλώσσας. Καλή γνώση της Αγγλικής θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
  • Η κατοχή πανεπιστημιακού Διπλώματος ή Πτυχίου σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης (Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, κτλ) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
  • Σχετική εμπειρία τουλάχιστο 3 ετών με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στις €2.588,68

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: igiragosian@mfa.gov.cy .

Σημειώνεται ότι, μεταξύ των απαιτούμενων πιστοποιητικών απαιτείται και η υποβολή πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, το οποίο για διευκόλυνση των υποψηφίων, θα ζητηθεί μόνο από τον επιτυχόντα.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Νοεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι θα καλέσει σε συνέντευξη τις/τους υποψήφιες/ους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Μόνο όσες/οι θα επιλεγούν θα ενημερωθούν δεόντως.

Ambassadeur de Chypre à Paris S.E. M Georgios CHACALLI
Πρέσβυς : Η Α.Ε. ο κ, , Γεώργιος ΣΙΑΚΑΛΛΗ

23 Rue Galilée 75116 PARIS

Tel : +33 (0) 1 47 20 67 77 , Fax: +33 (0) 1 40 70 14 68
E-Mail : ambrechypre@wanadoo.fr

infochypre@wanadoo.fr

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA