AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο: Θέσεις εργασίας

Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο: Θέσεις εργασίας

1.  2 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Επιθεωρητή.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Εργάζεται σε σύστημα ημερήσιας ή βραδινής βάρδιας, στις εγκαταστάσεις του καζίνου στη Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πάφο, ατομικά ή/και σε συνεργασία με άλλους Επιθεωρητές Καζίνου για να διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες των αδειοδοτημένων καζίνων διεξάγονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και ότι οι όποιες καταγγελίες ή πιθανές παραβιάσεις νόμων διερευνώνται διεξοδικά.

(β) Διερευνά, προετοιμάζει και παρουσιάζει τις κανονιστικές υποθέσεις για ακρόαση από την Αρχή, το Διοικητικό Δικαστήριο ή το Ποινικό Δικαστήριο και ταυτόχρονα διαχειρίζεται καταγγελίες και οποιαδήποτε άλλα θέματα τους έχουν ανατεθεί από τον άμεσα προϊστάμενο. Ο Επιθεωρητής Καζίνου θα επικεντρώνεται στην επιχειρησιακή δραστηριότητα των αδειοδοτημένων καζίνων κατά τη διάρκεια των ερευνών του και θα συνεργάζεται με άλλους συναδέλφους της Αρχής σε περιπτώσεις όπου οι έρευνες ενδέχεται να περιέχουν τεχνικά ή οικονομικά ζητήματα.

(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Δίπλωμα / Πτυχίο από εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης, ή τουλάχιστον τρία (3) χρόνια εμπειρίας στη λειτουργία καζίνου σε ρυθμιστική Αρχή ή επιχείρηση καζίνου.

(β) Πείρα σχετική με τον τομέα συμμόρφωσης και διεξαγωγής επιθεωρήσεων και ερευνών, σε εμπορικό οργανισμό ή ρυθμιστική Αρχή θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

(δ) Ισχύουσα άδεια οδήγησης και ιδιωτικό όχημα για τις μετακινήσεις στις εγκαταστάσεις του καζίνου.

3. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση ορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καΖίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα μέσα του 2022).

4. Απολαβές

Μέχρι EUR 25.000 (Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

2.  1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Λειτουργού Αδειοδότησης.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Διαχειρίζεται την εκτέλεση των εργασιών αδειοδότησης σε συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα σύμφωνα με τις μεθόδους και διαδικασίες της Αρχής για κάθε τύπο αίτησης.

(β) Επικοινωνεί με τους αιτητές διασφαλίζοντας πάντοτε ασφαλή διαχείριση όλων των φακέλων και σχετικών πληροφοριών.

(γ) Διερευνά την καταλληλόλητα των αιτητών και εκδίδει τις σχετικές άδειες.

(δ) Ελέγχει, σε συνεργασία με άλλους λειτουργούς, ότι οι όροι των εκδιδόμενων αδειών και οι διατάξεις του σχετικού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών πληρούνται πάντοτε.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Δίπλωμα / Πτυχίο από εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης.

(β) Πείρα σχετική με τη διερεύνηση καταλληλόλητας αιτητών για άδεια θα αποτελεί πλεονέκτημα.

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση ορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καΖίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα μέσα του 2022).

4. Απολαβές

EUR 17.000 (Ευρώ Δεκαεπτά Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

3.  1 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Συμμετέχει στην ανάλυση και τεκμηρίωση των αναγκών στελέχωσης και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

(β) Σχεδιάζει και επιβλέπει τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων.

(γ) Συμμετέχει στην οργάνωση και υλοποίηση σχεδίου εντάξεως νεοπροσληφθέντων.

(δ) Συμμετέχει στην ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής.

(ε) Συνεισφέρει στην έρευνα και αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/προγραμμάτων στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις.

(στ) Παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Εκπαίδευσης.

(ζ) Παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής.

(η) Συνεισφέρει στην οργάνωση και διατήρηση των αρχείων του προσωπικού.

(θ) Διενεργεί ή / και εποπτεύει ειδικές έρευνες και μελέτες όπως ανατίθενται.

(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

 

2. Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό τούτων: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

(Σημ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(β) Πείρα τουλάχιστον ενός (1) έτους σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (α).

(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

 

3. Διάρκεια Συμβολαίου

Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καΖίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα μέσα του 2022).

4. Απολαβές

Μέχρι EUR 20.000 (Ευρώ Είκοσι Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@cgc.org.cy βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι

Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA