AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

30 Έκτακτες Θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας 

30 Έκτακτες Θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Προκήρυξη-Επιθεωρητές οριμένου χρόνου κλ.Α2
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του
περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για περίοδο μέχρι τις 31.12.2021, για την εκτέλεση καθηκόντων Επιθεωρητή (Κλ. Α2) στην Υπηρεσία Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου τακτής προθεσμίας με τίτλο: «Σύσταση και Λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων».
1. Απαιτούμενα Προσόντα:
i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
ii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
iii. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας «Δ» όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/04/2004 ή κατηγορίας «Β» όπως
αυτή ισχύει από 01/05/2004.
iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
v. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές.
2. Η μοριοδότηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, 10 – 20
(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από τον βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 16 θα δοθούν 16 μόρια)
2. Εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, ως αυτά καταγράφονται στην παράγραφο (4)
1 μόριο για κάθε συμπληρωμένο εξάμηνο με
ανώτατο όριο τα δυο έτη
3. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο), 4
4. Δίπλωμα Αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης (μόνο για ένα ακαδημαϊκό τίτλο), 2
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 30η Οκτωβρίου 2020, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία
αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η 30η Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA