AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Εργασίας

ΡΙΚ: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΗΧΟΛΗΠΤΗ

Προκήρυξη για δύο (2) θέσεις μισθωτού Ηχολήπτη που αντιστοιχεί με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου) διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης 12 μηνών
Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) θέσεις μισθωτών Συνεργατών που αντιστοιχούν με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής (Υπηρεσία Ηχοληψίας), με σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου), διάρκειας 12 μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης 12 μηνών.
Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α4 μειωμένο κατά 10% βάσει των μέτρων εξυγίανσης των Δημόσιων Οικονομικών, ήτοι: μικτός μισθός €1,273.92 (βασικός μισθός συν τιμάριθμος). Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα, με σύστημα βάρδιας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

  • Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική ειδικότητα ή ειδικότητες του, βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί, οτιδήποτε του ανατεθεί στα καθήκοντα της ηχοληψίας.
  • Ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης παραγωγής και μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές, περιλαμβανομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων τεχνικών μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  • Εκτελεί συνήθη συντήρηση (ρουτίνας) των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί και μεριμνά για τη διαφύλαξη τους και τη διατήρηση της λειτουργικότητας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα.
  • Διεκπεραιώνει γραφειακές εργασίες του Τμήματος του, συναφείς με τα καθήκοντα του.
  • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. (α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής με ειδικότητα στην ηχοληψία ή άλλο σχετικό κλάδο.
ή
(β) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο προσόν και πενταετή πείρα στην ειδικότητα της ηχοληψίας.

Σημείωση
(Ι) Πτυχίο Πανεπιστημίου αποτελεί πλεονέκτημα.
(ΙΙ) Ανώτερη Σχολή σημαίνει Κολλέγιο ή Σχολή διετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν στο Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Μισθωτού Συνεργάτη στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής, Υπηρεσία Ηχοληψίας» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση andreas.iosif@cybc.com.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ: 22-314050), όχι αργότερα από την Παρασκευή 23/10/2020.

Για όλες τις πληροφορίες πατήστε εδώ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA